🌞 Честит 24 май – Ден на българската писменост, просвета и култура!

От първостепенна значимост са вашето здраве, нашата сигурност и здравето и сигурността на обществото.

 

COVID-19

нововъведени правила за прием и обслужване

РАБОТИМ ОТГОВОРНО

 

Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице, за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Заповед № РД-01-262 / 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, (точка 5).

 

1. Всички консултации и запитвания се извършват само по телефона. Уточняването на документи, също.

2. Трябва да се свържете с нас, за да уточним реда, условията, документите и допълнителните декларации „COVID-19“, (съгласно закона) за вашия прием.

3. Моля, да ни известите на тел. : 02 958 9911 или 0895 9999 10, за това, че се намирате пред кантората, за да слезе служител или да изчакате, в случай, че в кантората има клиент.

4. Не трябва да сте поставени под карантина. Това важи и ако ваш близък – член на домакинството ви или лице, с което сте били в контакт, са поставени под карантина или са заразени. Тези обстоятелства се декларират, съгласно разпоредбите. (Декларация тук)

5. Абсолютно нежелателно е явяването на клиенти, които са се завърнали от чужбина през предходните 25 дни (в това число дните на задължителна карантина) или сте били в контакт с такива лица.

6. Необходимостта от нотариално съдействие да е породена от неотложност. Тези обстоятелства се декларират, съгласно специалните нормативни разпоредби.

7. Трябва да носите защитна маска, покриваща вашите нос и уста.

8. Моля, да спазвате предвидената физическа дистанция от минимум 2 метра, както и обявените съобщения.

9. Ръкуването за поздрав ще запазим за идното бъдеще.

10. Не се допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, прилежащите части и на открито, като се спазва дистанция най-малко от 2 метра, един от друг.

11. Придружаващите лица, които няма да подписват документи, ТРЯБВА да изчакат пред нотариалната кантора (на двора).

12. Ако броят на участващите в нотариалното производство лица възпрепятства спазването на заповедите на Министъра на здравеопазването, нотариусът следва категорично да откаже извършването на удостоверяването. Нотариалното производство в тези случаи е препоръчително да се извършва чрез пълномощници на страните.

13. Временно не се допускат малки деца на територията на кантората и прилежащите ѝ части.

14. Трябва да изчакате клиентите, които са в кантората да я напуснат, а помещенията да бъдат проветрени и дезинфекцирани.

15. Не може да изчаквате в прилежащите коридори на сградата и фоайетатаа само пред сградата, без да се пречи на входа / изхода.

16. Участието на чужди граждани и граждани на европейския съюз, се обявява предварително изрично, тъй като действат допълнителни правила.

17. В момента не извършваме посещения по домове и лечебни заведения.

18. Може да ви се откаже нотариално съдействие по преценка на служителите, с оглед пандемията.

19. Молим, да си останете у дома при проявени симптоми или най-малкото съмнение за COVID-19.


Учтиво молим, да се съобразявате с всички мерки и здравно-хигиенни изисквания.

Напомняме, че наша обща отговорност е, да не позволяваме заразата да се разпространява.  

 

Бъдете здрави!             От екипа на кантората

 

 

 

We kindly ask the arrivals from abroad /25 days/ (Bulgarian, European and foreign nationals), if possible, to postpone their visit to the office and observe the quarantine provisions of the state.

14/03/2020 г.    

                                       

Нотариалните удостоверявания съставляват голяма част от компетенциите на нотариуса. Характерен пример е удостовереното копие на Диплома. Още…

Нотариус Снежанка Стоянова, подпомагана в дейността си от служителите на нотариалната кантора, изпълнява възложените ѝ функции от 1998 г.

Предвидените в законодателството на Република България процедури по нотариални производства, гражданскоправни механизми и удостоверителни способи, съставляват нотариалните услуги. Те от своя страна, са представени в този сайт, в контекста на нотариалната дейност и практика, и общите и специални законови разпоредби.

Сделки с МПС     
Sofia notar banner 01

 Законови промени и новини  

 

info stranica notarius snezhanka snejanka stoyanova 107 notary 2

§ С Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерския съвет е въведена извънредна епидемична обстановка в страната, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. При осъществяване на  дейността си нотариусите следва да спазват строго задължителните противоепидемични мерки и здравно-хигиенни изисквания, определени с решения на Министерски съвет или със заповеди  на министъра на здравеопазването.  Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.,    Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. и    Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г.

        Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице, за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Заповед № РД-01-262 / 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването (точка 5).


  

§ От 14.05.2020 г., отпадат ограниченията, свързани с  нотариалните удостоверявания, допускащи само неотложни такива (отпадат декларациите за неотложност), като в дейността си нотариусите ще спазват задължителните  здравно-хигиенни изисквания, определени със заповедите  на министъра на здравеопазването.


 

§ Препоръки на Съвета на нотариусите във връзка с прилагането на чл.5, ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.


 

§ (имоти, МПС) Увеличен е размерът на местния данък при възмездно придобиване на имущество – от 2,5% на 3%. (Столична община – Чл. 35 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, изм. и доп. - Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.);

 


 

§ (МПС) При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер – по желание на собственика. (Чл. 17 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение,… , Изм. в сила от 1.12.2019 г.);


 

§ (МПС) Чл. 23. (1) Регистрационният номер се състои от цифри и букви. Цифрите са арабски, а буквите - главни. В ал.4 – Графичните знаци на регистрационния номер за моторни превозни средства, които се задвижват само с електрически двигател, се нанасят с черен цвят на зелен светлоотразителен фон. (Чл. 23 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение,…), (изм. бр. 97 от 10.12.2019 г.);


 

§ (МПС) И за търговци и превозвачи. Само за сведение. Моля информирайте се предварително Чл. 6 ... Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 1 {...Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация се извършва: 1. след подаване на заявление до началника на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР – при идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер на територията на СДВР/ОДМВР по месторегистрация на превозните средства по мястото, където следва да бъде регистрирано превозното средство;...} се допуска, ако собственикът е заявил не по-малко от 5 броя превозни средства (нова ал. 3); Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 2 се допуска, ако собственикът е заявил не по-малко от 10 броя превозни средства (нова ал. 4); Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 1 и 2, чиито технически характеристики и/или моментно техническо състояние ограничават скоростта на движение и/или създават затруднения в пътното движение, се извършват, без да се прилагат изискванията за минимален брой ПС съгласно ал. 3 и 4. (нова ал. 5); Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация не се допуска, когато: 1. на превозното средство е наложен запор или друго законово ограничение; 2. не е установена собствеността на превозното средство; има несъответствие с нормативните изисквания (нова ал. 6)... (Чл. 6 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение,…), (изм. бр. 97 от 10.12.2019 г.);


 

§ (МПС) Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 {с нотариално заверени подписи} след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство. (Чл. 144, ал. 3 (нова) от Закона за движението по пътищата), (изм. в сила от 27.12.2017 г.);


 

§ (МПС) Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.  При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор. (Чл. 144, ал. 4 и 5 (нови) от Закона за движението по пътищата), (изм. в сила от 27.12.2017 г.);


 

  Благодарим Ви, че ни посетихте!Sofia notar banner 01

  тел.: 02 958 99 11  

 

 gerb na notarialnata kamara notarius snezhanka stoyanova