🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”

Нотариална тарифа

НОТАРИАЛНА ТАРИФА – (01.07.2009 г.):

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Одобрена с ПМС № 186 от 13.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 1.07.2009

Посочените цени в нотариалната тарифа са БЕЗ начислен ДДС.


→  НОТАРИАЛНА ТАРИФА – pdf документ

 

 

 


 notarialna tarifa notarialni taksi

 

 

ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ
Глава седма.
НОТАРИАЛНИ ТАКСИ
Раздел I.
Общи положения. Основание и размер

 

Чл. 85. (1) Нотариални такси се събират за:

1. извършване на нотариални действия;

2. извършване от нотариус на други действия.

(2) За извършване на едно и също нотариално действие от нотариус и от държавен орган се събира еднаква по размер нотариална такса.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Размерите на нотариалните такси се определят по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието след съгласуване с Нотариалната камара.


Внасяне

Чл. 86. Нотариалните такси се внасят в приход на:

1. нотариуса, в чийто служебен архив е отбелязано извършването на съответното действие;

2. общинския бюджет - за нотариалните действия, извършени от органи на местната администрация;

3. държавния бюджет - за нотариални действия, извършени от други органи, включително при заместване на нотариус от съдия по вписванията.


Задължени лица

Чл. 87. Нотариални такси дължи лицето, чието искане е разгледано от нотариус или от друг орган, който изпълнява нотариални функции. Няколко задължени лица отговарят солидарно.


Дължимост на нотариалните такси

Чл. 88. (1) Нотариалните такси се дължат при извършване на поисканото действие, а таксите за обстоятелствени проверки - при предявяване на искането.

(2) Нотариусът има право да поиска предварително част от дължимата такса.


Събиране на нотариалните такси

Чл. 89. (1) За събиране на нотариалните такси се изготвя сметка в два или повече еднообразни екземпляра, подписани от нотариуса, единият от които се връчва на задълженото лице.

(2) В сметката се посочват разпоредбите, въз основа на които се дължат таксите, удостоверяваният материален интерес или изразходваното време при пропорционална такса, сумите на дължимите такси и допълнителни разноски, размерът на получената предплата и последиците при неплащане.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) За дължимите неплатени нотариални такси нотариусът може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от техния размер.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) При погрешно определен материален интерес и събрани такси действително дължимите такси се събират на основание на подписана от нотариуса сметка, изготвена в срок 7 дни от откриването на грешката.


Раздел II.
Видове нотариални такси

Обикновени нотариални такси

Чл. 90. Обикновените нотариални такси се събират само за действия, изрично посочени в тарифата, и не зависят от удостоверявания материален интерес или изразходваното време.


Пропорционални нотариални такси

Чл. 91. Пропорционалните нотариални такси се събират според удостоверявания материален интерес или изразходваното време и имат определен минимален размер.


Такси според удостоверявания материален интерес

Чл. 92. (1) Процентът на пропорционалната такса според удостоверявания материален интерес намалява с увеличаване на интереса, като таксата не може да надвишава определен максимален размер.

(2) За определени видове удостоверявания тарифата може да предвиди таксата по ал. 1 да се събира в намален или в увеличен размер.


Такси според изразходваното време

Чл. 93. (1) Такси според изразходваното време се дължат само на нотариусите и се заплащат за:

1. устни и писмени консултации;

2. посредничество за изясняване волята на страните;

3. справки, набавяне на документи, книжа и други.

(2) Не се дължат такси за устните консултации, дадени по повод на друго таксувано действие.


Такси за изготвяне и проверка на документи

Чл. 94. (1) Такси за изготвяне и проверка на документи се дължат само на нотариусите.

(2) За изготвяне на проект за нотариален акт или друг документ се събира таксата, предвидена за удостоверяване.

(3) За проверка на изготвен проект от документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от таксата, предвидена за удостоверяване. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата.


Допълнителна нотариална такса

Чл. 95. (1) Допълнителната нотариална такса се дължи за действия, извършени по искане на молителя извън нотариалната кантора в неработно време или в почивни и празнични дни.

(2) Таксата по ал. 1 се дължи общо в размер половината от таксата за удостоверяване.


Раздел III.
Удостоверяван материален интерес

Сделки с вещни права

Чл. 96. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) При прехвърляне и удостоверяване на право на собственост върху вещи удостоверяваният материален интерес е:

1. пазарната цена на вещта;

2. пазарната цена на по-скъпата вещ - при замяна;

3. пазарната цена на всички дялове - при договор за доброволна делба.

(2) При учредяване или прехвърляне на други вещни права удостоверяваният материален интерес е:

1. при право на строеж - 90 на сто от пазарната цена на мястото, съответно на частта от него, върху която се учредява или прехвърля правото;

2. при учредяване право на ползване - пазарната наемна цена, която би могла да се вземе за целия срок на ползването, а ако такъв не е посочен - за 3 години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) При разлика между оценката по § 2 и удостоверения материален интерес нотариалната такса се събира върху по-високата от двете.


Особени случаи

Чл. 97. (1) Удостоверяваният материален интерес е:

1. при сделка с моторно превозно средство - стойността, по която същото е застраховано;

2. при сделка с търговско предприятие - балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието за изтеклото тримесечие;

3. при учредяване на търговско дружество -размерът на капитала;

4. при продажба на наследство - пазарната цена на включените в наследството недвижими имоти;

5. при изпълнение на завещания - пазарната цена на завещаното имущество;

6. при управление на имущество - месечният доход от имуществото;

7. при сделка, която има за предмет парично вземане - номиналната стойност на вземането, а при сделка с периодични плащания - общата сума на плащанията за целия срок, а ако такъв не е посочен - за 3 години.

(2) При изменения и допълнения на сделки и документи удостоверяваният материален интерес е само този на промените.

(3) При възмездни сделки удостоверяваният материален интерес е договорната цена, ако е по-висока от определената по реда на този раздел.


Допълнителни разпоредби

§ 1. "Нотариална такса" по смисъла на този закон е възнаграждението, което се заплаща на нотариус за извършената услуга.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 118 от 1997 г.) Пазарната цена се определя според цената, която би могла да се получи при обичайните пазарни отношения, като се вземат предвид естеството на предмета и всички фактори, които влияят върху цената при продажба, съответно при отдаване под наем. Оценката се определя по реда на чл. 33 от Закона за местните данъци и такси.