Често задавани въпроси

Забележка: В ход са промени, които засягат сделките с МПС. Предстои актуализиране на темата МПС в този сайт!"Защо е необходимо присъствието на съпругата ми, при положение, че на талона стои само моето име?"

Според Семейния кодекс (визира се Кодексът от 1985 г., регламентиращ съпружеските имуществени отношения до 1.10.2009 г., поради това, че е регулирал обществени отношения през един много дълъг период, през който всички имуществени отношения между съпрузи попадат под санкцията на неговия регламент. Новият Семеен кодекс, който е в сила от 1.10.2009 г. предоставя и други възможности за уреждане на съпружеските отношения, но гражданите прибягват до тях изключително рядко, поне до този момент. Наблюдава се запазване на традиционния регламент на имуществените отношения, а именно "законов режим на общност", наричан по предходния кодекс - "съпружеска имуществена общност". Поради това, тук ще се посочи само законовият режим на общност) - вещните права, придобити по време на брака, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. - регламент на Чл. 21 СК. Изключение от това правило са вещите придобити по наследство и чрез дарение, които се явяват лични на съпруга, който ги е придобил.

Придобил съм МПС с нотариално заверен договор, но не съм променил/обявил собствеността в КАТ. Защо не мога да продам МПС, като се легитимирам като продавач с договора за покупко-продажба, с който съм го придобил, без да представя талон на мое име?

Вие сте собственик от момента, в който сте подписали и получили нотариално заверен договор за покупко-продажба на МПС. Нотариално завереният договор е способът за прехвърляне на собствеността. Именно въз основа на него вие сте собственик. Но не сте си завършил административната процедура в КАТ. Необходимо е да се регистрира вашият договор в КАТ, като получите Свидетелство за регистрация на ваше име. Разбира се, зад това стоят съответните причини, от компетентността на държавата, в лицето на МВР, които няма да дискутираме. За София-град с О.М. Разнородна практика. Правилото важи по-скоро за страната.

"Какво е значението на продажната цена в договора и как се определя тя. Колкото по-ниска, толкова „по-добре” за таксите е това, нали?!"

Определение за „Продажна цена”:
Продажна цената е крайната цена за бройка или за определено количество вещи, или за услуга, и представлява насрещно дължимото срещу тяхното получаване.

Според определението, приложено в този раздел, това е пълната цена, която заплащате на продавача, срещу задължението от негова страна, да ви прехвърли правото си на собственост върху автомобила, който сте избрали, както и да ви предаде владението върху тази вещ.

Продажната цена се определя свободно между страните, при условията на свободна конкуренция и пазарна икономика. При МПС най-често цената се определя от средната пазарна цена на дадена вещ (марка, модел), като се вземат предвид всички количествени и качествени положителни и отрицателни белези, характеристики и родови особености, т.е. особености на модела.

В договора за покупко-продажба страните свободно уговарят продажната цена на МПС.

Законът за местните данъци и такси изисква при покупко-продажба на МПС да се представи експертна оценка - Удостоверение за застрахователна стойност на МПС, върху която оценка се събира местният данък за покупко-продажба. По регламент нотариалната такса се събира върху по-високата стойност от стойността на оценката или на договорената продажна цена в договора.

С какво и как ни предпазва записването на реалната продажна цена в договора за покупко-продажба?!

При сделките с МПС, (а защо не и при недвижимите имоти), аз наричам продажната цена „ЗАСТРАХОВКАТА НА КУПУВАЧА” срещу недобросъвестно поведение от страна на продавача или скрити дефекти или административни недостатъци по вещта. Т.е. подобно на всяка застраховка, колкото по-голяма премия заплатите, толкова по-голямо застрахователно обезщетение ще получите, в случай на събитие. А тук, колкото по реална е официалната продажна цена, обявена в договора, точно именно нея и ще получите в случай на разваляне на договора.

 (Кирил Стоянов)