🛠Сайтът е в процес на актуализация и редизайн. Извинете за неудобството. Може да бъде използван.

Център за медиация

Статията в PDF формат

Медиация

                    
                В началото на 2013 г., в нотариалната кантора стартира работа Център за разрешаване на правни спорове.

Центърът за алтернативно разрешаване на спорове (Център за медиация) се ръководи от Кирил Стоянов (нотариус в РС Видин) – вписан медиатор в Министерството на правосъдието под №20130513001.Телефон:  0898561824

Имейл:      Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Какво е медиация?

Медиацията е алтернативен способ на съдебния за разрешаване на правни и неправни спорове.

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура /процес/ за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето неутрално и безпристрастно лице – медиатор, подпомага спорещите равнопоставени страни да постигнат взаимно приемливо споразумение.

Извънсъдебното разрешаване на спорове (ADR) е изключително популярен метод и алтернатива на правосъдието в почти всички европейски държави, САЩ и въобще, във всички модерни, светски страни.

В много държави, страните по спора са задължени да използват медиация за разрешаване на даден спор, преди да се обърнат към съда, или биват приканени от него да пристъпят към медиация след стартиране на съдебното производство.

За способстване ненатоварването на съдебната система, страните по спора получават някои привилегии като бързина, контрол над решенията, частично или пълно връщане на съдебната такса и др.

По този начин, съдът има възможност да се заема с големите спорове, по които страните не могат да се спогодят, дори и с помощта на медиатор. Една от причините държавите да насърчават медиацията е съдебната процесуална икономия.

Във всички тези аспекти е подобен и регламентът в България.

Във вече стартиралия общ исков процес съдът напътства страните към медиация. Възстановява се част и от държавната такса.

От края на 90-те години на ХХ век до днес, редица юристи, други специалисти и организации поставят фундамента за развитието на медиацията у нас.

От 2005 г. насам, българският Законодател регламентира алтернативния способ МЕДИАЦИЯ посредством:

Закон за медиацията; ГПК (Чл.140 /3/, Чл. 374 /2/, Чл. 321, Чл. 237, буква „з”); Семеен кодекс (Чл. 49 /2/); Административно-процесуален Кодекс (Чл. 20); Наредба №2 от 15.03.2007 г.

Чрез тези законови разпоредби са поставени правните основите на медиацията в България.

За ЕС - Директива 2008/52/ЕО.


Предимства на медиацията пред съдебното дело

Медиацията е много по-евтин и по-достъпен способ; справедлив за двете страни и в пъти по-бърз от съдебния процес. Страните сами са господари на правосъдието, на самия процес и не на последно място - на крайния резултат - решението, до което САМИ са достигнали, но с помощта на медиатора.

Психичното напрежение за спорещите тук е минимално, в сравнение с това в съдебната зала.

И тук страната може да се представлява от адвокат, родител или пълномощник.

Към медиатор винаги могат да се обърнат и лицата, които са попаднали в честите ситуации – наличие на основание за водене на съдебно дело, но нежелание за досег със съдебната система; нежелание за ангажиране на повече трети, външни страни и наблюдатели в спора (напр. съдебни стажанти / стажант юристи, заседатели, граждани…); потребност от конфиденциалност; липса на смелост за „поканване“ на насрещната страна на съд, поради най-различни причини, една от които, (може би най-важната) нежеланието за влошаване/прекратяване на отношенията с насрещната страна.

Процедурата по медиация е доброволен и неформален процес, който може да завърши със споразумение. То от своя страна може да е устно, писмено или нотариално (Чл. 16 ЗМ).

В споразумението страните могат да предвидят и клауза за неизпълнение.

Писменият договор/споразумение действа със силата на закон между страните.

Нотариалното удостоверяване на медиационното споразумение му придава изпълнителна сила.


В таблицата нагледно са показани преимуществата на медиацията пред съдебния процес, чрез нейните характеристики.* 


ПРИЗНАК

СЪДЕБНО ДЕЛО

АРБИТРАЖ

МЕДИАЦИЯ

Сложност

Висока степен

Висока

Умерена

Разходи/средства

Високи

По-ниски от съдебните

По-ниски

Продължителност

Дълъг срок (в години)

Кратък срок (в месеци)

Кратък срок (в часове/срещи)

Формалност

Формално. Строг (задължителен) процедурен / процесуален (представляващ процес) ред; последователност; срокове

Формално

Неформално

Регламенти

Задължителни и строги

Задължителни

Доброволно установени

Стрес и напрежение

Високи нива

По-ниски от

съдебните

Без големи притеснения

Тактика/способ за решаване на спора

Сблъсък, конфликтност,  противопоставяне, конкурентност, състезателност

Конкурентност, състезателност

Без сблъсък, тактика насочена към единомислие и сътрудничество

Промени в хода на процеса

До определен момент. Според процесуалните правила

Според

Правилника на Арбитража.

Да,  пластичност

Персонално участие на страните

Лимитирано.  Пасивно.     Представителство от адвокат

/друг представител/

Лично, чрез представител

Лично / Активно

Или чрез представител

(може от адвокат)

Трета страна. Роля

Съдията ръководи и контролира  процеса

Арбитърът ръководи и контролира  процедурата

Медиаторът подпомага страните

Решаващи

Съдът

Арбитражът

Страните

Започване на процедурата

Въз основа на закона

Въз основа

на споразумение или

арбитражна клауза

между страните

Въз основа на покана; устно или писмено споразумение; медиационна клауза между страните; Препращане от съд

Законов регламент

Да

Да

Да

Публичност на заседанията

Принцип на публичност. Публични заседания в по-голямата част.

Не са публични. Няма законово обещание за поверителност.

Не са публични. Поверителни по правило / закон.

Задоволство у страните от процеса и от крайния резултат

По често ниско. (И то само за печелившата страна).

Високо. Само у печелившата страна.

Високо. И за двете страни. И двете страни печелят.

Влияние върху отношенията между страните

Почти винаги не подлежат на възстановяване. Приключват

Почти винаги отношенията приключват.

Насочено към възстановяване. Почти винаги отношенията се запазват и след процедурата.

Тежест на разходите върху страните

Разходите се поемат от губещата страна

Разходите се поемат от губещата страна

Разходите обикновено се поделят между страните

Вид на акта, с който приключва процедурата. Задължителност на акта

Писмено Решение. Обвързва страните със силата на пресъдено  нещо (res judicata).

Писмено решение. Обвързва страните със силата на пресъдено  нещо.

Писмено или устно споразумение по всички или по част от спорните въпросите. Възможни клаузи за неизпълнение. Нотариалното удостоверяване на писменото споразумение, му придава изпълнителна сила по правилата на ГПК.

Доброволно изпълнение на акта

Ниско

Ниско

Високо

Изпълнение

Често принудително

Често принудително

Почти винаги доброволно

Губеща страна

Винаги има

Винаги има

Печелят и двете страни

     Обжалване

Има възможност

Няма възможност

Страните могат отново да отнесат спора пред медиатор, арбитраж или съд
(*За съставянето на таблицата сме инспирирали и използвали фрагменти от публикуваната подобна в едноименното учебно помагало на Съюза на юристите в България, с автори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева, Биляна Гяурова, Светлана Гюрова).Давностният срок и медиацията

Според новия Чл. 11а (в сила от 2011г.) от Закона за медиацията, ДАВНОСТ не тече, докато трае процедурата по медиация. (Допълнителни условия в закона).


Медиацията, доказателствата, миналото и бъдещето

               За разлика от съдебното дело, медиацията не се интересува единствено от историческата фактология на отношенията, от доказателствата и самото доказване. Вглежда се и в бъдещето. Освен разрешаването на спора и удовлетворяването на двете страни, на пиедестал поставя и запазването на бъдещите добри взаимоотношения между спорещите. За съжаление, това рядко се случва след съдебен процес.

Поради това медиацията е много подходяща между спорещи търговски субекти, които имат взаимен интерес да запазят бизнес отношенията си.

Медиацията е подходяща и за родители, които прекратяват съпружеските си взаимоотношения. (Но остават родители!)

Скъп навик е при гражданско-правните спорове, страните да се наказват посредством държавната съдебна система. Често пъти сме подтиквани единствено от желанието да се унижи насрещната страна, да се накаже и да представят проблемите на външни наблюдатели. Винаги ли е належащо това!?Приложно поле

Съгласно Чл.3 /1/ ЗМ, предмет на медиацията могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, спорове свързани с права на потребители и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.

 

Видове медиация

Медиационният център предоставя на страните услуги в широк обхват от теми.

По какви спорове мога да се отнеса към медиаторите?

 • По правни спорове;
 • По неправни спорове;
 • По спорове с обществена значимост.
 • По правни спорове:
 • Търговска медиация– по смисъла на Тарифата на центъра по медиация, търговски е спорът, по който поне една от страните е търговец (стопански субект): ТП, ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, вкл. ДЗЗД, S.r.l., GmbH, Ltd и др.  Споровете могат да бъдат за доставка, поръчка, изработка, заем, наем, неизпълнение, забава, дължими суми, задлъжнялост, акции, дялове, между съдружници, служители, деликт, застраховки, банково дело, разпределение на печалби, дивиденти, представителство, транспорт, спедиция, или други въпроси, свързани с ТЗ и/или ЗЗД. По смисъла на Тарифата на центъра, тук не попадат потребителските, трудови и медицински спорове;
 • Семейна/съпружеска медиация (между съпрузи, родители и лица в/пред развод);
 • По наследствени въпроси;
 • Спорове между съседи;
 • Авторско право / Интелектуална собственост;
 • Относно дължими суми, заеми или наеми;
 • Деликт;
 • ПТП;
 • В административното производство.Административно-процесуалния Кодекс не се назовава изрично медиацията, но Чл. 20 позволява споразумението. Това означава, че консенсус по тези споразумения може да се постигне посредством медиация. В България е факт такъв пример. Споразумението замества административния акт.
 • Препоръка Rec(2001)9 на Комитета на министрите към държавите-членки на СЕ;
 • Презгранична;
 • Други.


*(Някои неправни теми е желателно да се провеждат от медиатор, който е психолог, педагог или семеен консултант).

 • По неправни спорове:
 • Спорове между родители-ученици и родители-родители;
 • Спорове между съседи;
 • Други спорове*;
 • По спорове с обществена значимост: Спорове свързани с екологията, урбанистичното планиране, застрояването и еко равновесието.

 

Нотариусът и медиацията

В Европа нерядко професията на медиатора се изпълнява и от нотариус, поради близките си принципи и/или поради законови разпоредби за задължителност от нотариално удостоверяване на споразумението; за улесняване и практичност.

Условието е, да се информират страните, кога юристът действа в ролята си на нотариус и кога, на медиатор.

Важно е да се знае, че медиационната тарифа е отделна от тази на нотариуса. Т.е ако споразумението ще се удостоверява нотариално, таксите за него се събират по Тарифата към ЗННД, извън таксата за проведената медиация.

На практика в ежедневието си, нотариусът често неформално действа и като медиатор за страните, при нотариалното удостоверяване, независимо дали той или страните осъзнават това.

В посочения по-горе пример е посочен опита на колегите нотариуси в Република Италия.Контакти

Контакти:
1404 София, ул. Твърдишки проход № 27, офис 1

Телефон:  0898561824

Имейл:      Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Провеждане на медиацията

Медиацията се провежда по правило в нотариалната кантора, след приемно време или в почивните дни. Предварителната уговорка е задължително условие (поне 24 часа).
Тарифа
 №1 / 2013г. на център за медиация „Владимирова-Стоянов“ (изменение първо след приемането - от 10.01.2018г.)Тарифа №1 / 2013г.

на център за медиация „Владимирова-Стоянов“

(изм. на 10.01.2018г.)

   

Таксите по настоящата тарифа се събират срещу предоставяне на услугата МЕДИАЦИЯ в центъра „Владимирова-Стоянов” и се определят по следните правила.

 • §1.0 Медиационната такса и разходите се заплащат от страните, като се поделят между тях поравно.
 • §1. Сумите в Тарифата са крайни - в лева и не включват ДДС (ДДС не се начислява, съгласно чл. 113, ал. 9 от ЗДДС.).
 • §1.1. За всички направени разходи и за извършената медиация на страните се издава фактура.
 • §1.2. На страните се издава сметкоплан за срещите/часовете и проформа фактура.
 • §1.3. Медиационните такси се заплащат преди започване на медиацията по същество, по банкова сметка:

IBAN: BG19BPBI88981026866001

BIC: BPBIBGSF

в Юробанк България АД

получател: АРТЕ БГ ЕООД

основание: Медиация или N на проформа

 • §2.  ДДС не се начислява, съгласно чл. 113, ал. 9 от ЗДДС.
 • §3. След стартирането на медиационната процедурата по същество, заплатените предварително основни, минимум часове не подлежат на възстановяване.
 • §3.1. В останалите случаи сумата подлежи на пълно възстановяване, при условие, че е изпратено електронно, писмено или устно известие до медиатора, отправено не по-малко от 24 часа преди процедурата, извършено от една от страните, преди започване на медиационната процедура по същество, с изключение на случаите по повод на Точка 3.1. (по-долу).  
 • §4. Таксите по т. 1.1. от Тарифата  не подлежат на възстановяване.
 • §5. Материалният интерес на спора при търговската медиация е: размерът на заема; сумата пари; размерът на влога; цената на акциите, дяловете; средната пазарна цена на вещите, вещни права, недвижимите имоти, МПС / машини; деликта; щетата; претенцията; искът; други неизброени.
 • §6. Една медиационна среща е равна на един астрономически час.
 • §7. Ако спорът се разреши в рамките на една медиационна среща/час, предплатената сума за регламентираната минимална втора допълнителна среща/час не севъзстановява.
 • §7.1. Предплатената сума за / от третата среща се възстановява на страните.  
 • §7.2. Предплатената сума за търговска медиация се възстановява за/от четвъртата среща.
 • §7.3. Платената сума за търговска медиация по Точка 3.1. от Тарифата не се възстановява след започване на медиацията по същество.
 • §7.4. Ако спорът не се разреши след предварително заплатените срещи, медиаторът съвместно със страните договаря приблизително допълнителните часове, които ще са необходими. Сумите се заплащат преди продължаването на медиацията. Ако останат неизразходвани допълнителни суми, същите не се възстановяват. 
 • §8. Допълнителните разходи за транспорт до друго населено място; езиков превод; големи количества копия; международни телефонни разговори; и/или наем на конферентна или друг тип зала; самолетни билети; други извънредни разходи, са за сметка на страните.
 • §8.1. Ко-медиацията по настоящата Тарифа с медиатори от този център, се таксува като медиация извършвана от един медиатор.
 • §9. Медиационните такси са определени според  вида спор, размера на материалния интерес, разходваното време,извършени от медиатора разходи, и са систематизирани по следните Точки:ПОДГОТОВКА  НА  МЕДИАЦИЯТА

т.1. За администриране на медиационно дело и регистрация за медиация. (Общо за двете страни).

                                                                                                                              00.00 лв. 

 

1.1. За поканване на другата страна от медиатора.  (Събира се еднократно и важи за до три отправени покани). 

                                                                                                                              30.00 лв. 

1.2. Първа въвеждаща среща с всички страни - за обясняване на процедурата, приемане на процедурата от страните, подписване на договор със страните, определяне на правилата, часовете, без извършване на медиация по същество,  до 1 час.                                                                                        

                                                                                                                               00.00 лв. НЕТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

2. Провеждане на медиация по нетърговски спорове:

Това са всички правни и неправни спорове, които не са търговски (търговски е спорът, по който поне една от страните е търговец (стопански субект): ТП, ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, вкл. ДЗЗД, S.r.l., GmbH, Ltd и др.  

Споровете могат да бъдат за доставка, поръчка, изработка, заем, наем, неизпълнение, забава, дължими суми, задлъжнялост, акции, дялове, между съдружници, служители, деликт,разпределение на печалби, дивиденти, строителство, представителство или други въпроси, свързани с ТЗ и/или ЗЗД. По смисъла на Тарифата на центъра за медиация, тук не попадат потребителските, трудови и медицински спорове).

                                                                                                                         60 лв./среща (астр. час)

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

3. Провеждане на медиация по търговски спорове:

По смисъла на настоящата тарифа, търговски е спорът, по който поне една от страните е търговец (стопански субект): ТП, ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, вкл. ДЗЗД, S.r.l., GmbH, Ltd и др.  

Споровете могат да бъдат за доставка, поръчка, изработка, заем, наем, неизпълнение, забава, дължими суми, задлъжнялост, акции, дялове, между съдружници, служители, деликт, разпределение на печалби, дивиденти, строителство, представителство или други въпроси, свързани с ТЗ и/или ЗЗД. По смисъла на Тарифата на центъра за медиация, тук не попадат потребителските, трудови и медицински спорове).

                                                                                                                          80 лв./среща (астр. час)

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

        

3.1. При материален интерес от 450 000 лв., нагоре (при търговска медиация):                                                                                   

                                                                                                   1/3 от Съдебната такса, която е в размер на 4% върху цената на спора (4% по Съдебната тарифа на Министерство на правосъдието). Цената включва провеждане на до тридесет медиационни срещи (астр. часа).

За всяка допълнителна среща/час след тридесетата, се начисляват по 20 лв./час.

[Например: при 500 000 лв. х 4/100 х 1/3 = 6666 лв. – такса медиация,

която сума се поделя между страните;

 

За сравнение: 500 000 лв. х 4/100 = 20 000 лв. – съдебна такса,

платима само от губещата страна, внесена предварително от ищеца]

     

Финализиране на медиацията

4. Медиацията може да завърши с писмено споразумение, което се изготвя от медиатора.

4.1. За изготвяне на медиационно споразумение:                                                                 50 лв.

4.2. За нотариалното удостоверяване на подписите, се прилагат правилата на Нотариалната тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), за удостоверяване на договори и договори с определен материален интерес, с вкл. ДДС.

                                                                                                                                   Заплащане по ЗННД

                                                                                                                            От 36 лв. с вкл. ДДС, нагоре, според удостоверявания материален интерес.

 
5. 
Всички такси, с изключение на нотариалните се заплащат по сметка:

 

IBAN: BG19BPBI88981026866001

BIC: BPBIBGSF

в Юробанк България АД

получател: АРТЕ БГ ЕООД

основание: Медиация или N на проформа


 • §10. Настоящата Тарифа е съставена и приета на 15.06.2013г. от медиаторите Ан. Владимирова и Кирил Стоянов. Брой изменения: 1: (от 10.01.2018г.).

 


            Always mediate Before you Litigate

            Преди да се съдите, използвайте медиация!

            LA PAROLA SCRITTA È PER SEMPRE

             Написаната дума е завинаги! 

Read 8813 times Last modified on Четвъртък, 02 Януари 2020 13:53