📱Може да посетите нашата нова версия на сайта за мобилни устройства.

 Други нотариални услуги:

 

 • § Автолизинг; 

 • § Сделки с МПС; 

 • § Сделки с недвижими имоти 

 • § Ипотеки; 

 • § Апорт; 

 • § Декларации по ЗЗКИ;

 • § Договори за покупко-продажба на дружествени дялове и предприятия; 

 • § Спесимени и други декларации по Търговския закон; 

 • § Протоколи по Търговския закон;   

 • § Удостоверяване верността препис на дипломи; 

 • § Удостоверяване верността преписи; 

 • § Удостоверяване препис на договори за залог /банкови/; 

 • § Други преписи; 

 • § Консорциум (дружество / договор по ЗЗД / ТЗ); 

 • § Пълномощни; 

 • § Декларации, вкл.: разрешения за пътуване на непълнолетни в чужбина; 

 • § Припознаване на деца; 

 • § Договор за наем; 

 • § Договор за заем; 

 • § Лизинг; 

 • § Брачни договори; 

 • § Удостоверяване права над графични знаци; 

 • § Удостоверяване права над ръкописи, книги, сценарии и дипломни работи; 

 • § Разпечатка / снемане графично изображение на интернет страница, вкл. от Търговски регистър – сурогат на удостоверение за актуално състояние; 

 • § „Заснемане“ на страници от интернет сайт; 

 • § Прехвърляне на въздухоплавателни средства.

 

 

 

 

 

 

 

Нотариални услуги с разширени информационни страници: