Други нотариални услуги:notarialni uslugi

 • АПОРТ;
 • ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ и предприятия;
 • Спесимени и други декларации по Търговския закон;
 • Протоколи по търговския закон;

 • Удостоверяване верността препис на ДИПЛОМИ;
 • Удостоверяване верността преписи;
 • Удостоверяване препис на Договори за залог /банкови/;

 

 • КОНСОРЦИУМ (Дружество / договор по ЗЗД);

 

 • ПЪЛНОМОЩНИ;

 

 • ДЕКЛАРАЦИИ, вкл.: РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ЧУЖБИНА; ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕЦА;

 

 • ДОГОВОР ЗА НАЕМ;
 • ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ;
 • ЛИЗИНГ;

 

 • БРАЧНИ ДОГОВОРИ;

 

 • УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПРАВА НАД ГРАФИЧНИ ЗНАЦИ;
 • УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПРАВА НАД РЪКОПИСИ, КНИГИ, СЦЕНАРИИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ;
 • Разпечатка / Снемане графично изображение на инт. страница от Търговски регистър - сурогат на Удостоверение за актуално състояние;
 • "Заснемане" на страници от интернет сайт;

 

 • ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА.

 

Нотариални услуги с разширени информационни страници: