Сряда, 10 Януари 2018 22:39

Тарифа медиация

 

 Тарифа за медиация в PDF

Тарифа №1 / 2013г.

на център за медиация „Владимирова-Стоянов“

(изм. на 10.01.2018г.)

   

Таксите по настоящата тарифа се събират срещу предоставяне на услугата МЕДИАЦИЯ в центъра „Владимирова-Стоянов", (Медиатор №20130513001 ) и се определят по следните правила.

 • §1.0 Медиационната такса и разходите се заплащат от страните, като се поделят между тях поравно.
 • §1. Сумите в Тарифата са крайни - в лева и не включват ДДС (ДДС не се начислява, съгласно чл. 113, ал. 9 от ЗДДС.).
 • §1.1. За всички направени разходи и за извършената медиация на страните се издава фактура.
 • §1.2. На страните се издава сметкоплан за срещите/часовете и проформа фактура.
 • §1.3. Медиационните такси се заплащат преди започване на медиацията по същество, по банкова сметка:

IBAN: BG19BPBI88981026866001

BIC: BPBIBGSF

в Юробанк България АД

получател: АРТЕ БГ ЕООД

основание: Медиация или N на проформа

 • §2.  ДДС не се начислява, съгласно чл. 113, ал. 9 от ЗДДС.
 • §3. След стартирането на медиационната процедурата по същество, заплатените предварително основни, минимум часове не подлежат на възстановяване.
 • §3.1. В останалите случаи сумата подлежи на пълно възстановяване, при условие, че е изпратено електронно, писмено или устно известие до медиатора, отправено не по-малко от 24 часа преди процедурата, извършено от една от страните, преди започване на медиационната процедура по същество, с изключение на случаите по повод на Точка 3.1. (по-долу).  
 • §4. Таксите по т. 1.1. от Тарифата  не подлежат на възстановяване.
 • §5. Материалният интерес на спора при търговската медиация е: размерът на заема; сумата пари; размерът на влога; цената на акциите, дяловете; средната пазарна цена на вещите, вещни права, недвижимите имоти, МПС / машини; деликта; щетата; претенцията; искът; други неизброени.
 • §6. Една медиационна среща е равна на един астрономически час.
 • §7. Ако спорът се разреши в рамките на една медиационна среща/час, предплатената сума за регламентираната минимална втора допълнителна среща/час не севъзстановява.
 • §7.1. Предплатената сума за / от третата среща се възстановява на страните.  
 • §7.2. Предплатената сума за търговска медиация се възстановява за/от четвъртата среща.
 • §7.3. Платената сума за търговска медиация по Точка 3.1. от Тарифата не се възстановява след започване на медиацията по същество.
 • §7.4. Ако спорът не се разреши след предварително заплатените срещи, медиаторът съвместно със страните договаря приблизително допълнителните часове, които ще са необходими. Сумите се заплащат преди продължаването на медиацията. Ако останат неизразходвани допълнителни суми, същите не се възстановяват. 
 • §8. Допълнителните разходи за транспорт до друго населено място; езиков превод; големи количества копия; международни телефонни разговори; и/или наем на конферентна или друг тип зала; самолетни билети; други извънредни разходи, са за сметка на страните.
 • §8.1. Ко-медиацията по настоящата Тарифа с медиатори от този център, се таксува като медиация извършвана от един медиатор.
 • §9. Медиационните такси са определени според  вида спор, размера на материалния интерес, разходваното време,извършени от медиатора разходи, и са систематизирани по следните Точки:


ПОДГОТОВКА  НА  МЕДИАЦИЯТА

т.1. За администриране на медиационно дело и регистрация за медиация. (Общо за двете страни).

                                                                                                                              00.00 лв. 

 

1.1. За поканване на другата страна от медиатора.  (Събира се еднократно и важи за до три отправени покани). 

                                                                                                                             30.00 лв. 

1.2. Първа въвеждаща среща с всички страни - за обясняване на процедурата, приемане на процедурата от страните, подписване на договор със страните, определяне на правилата, часовете, без извършване на медиация по същество,  до 1 час.                                                                                        

                                                                                                                              00.00 лв. 

НЕТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

2. Провеждане на медиация по нетърговски спорове:

Това са всички правни и неправни спорове, които не са търговски (търговски е спорът, по който поне една от страните е търговец (стопански субект): ТП, ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, вкл. ДЗЗД, S.r.l., GmbH, Ltd и др.  

Споровете могат да бъдат за доставка, поръчка, изработка, заем, наем, неизпълнение, забава, дължими суми, задлъжнялост, акции, дялове, между съдружници, служители, деликт,разпределение на печалби, дивиденти, строителство, представителство или други въпроси, свързани с ТЗ и/или ЗЗД. По смисъла на Тарифата на центъра за медиация, тук не попадат потребителските, трудови и медицински спорове).

                                                                                                                         60 лв./среща (астр. час)

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

3. Провеждане на медиация по търговски спорове:

По смисъла на настоящата тарифа, търговски е спорът, по който поне една от страните е търговец (стопански субект): ТП, ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, вкл. ДЗЗД, S.r.l., GmbH, Ltd и др.  

Споровете могат да бъдат за доставка, поръчка, изработка, заем, наем, неизпълнение, забава, дължими суми, задлъжнялост, акции, дялове, между съдружници, служители, деликт, разпределение на печалби, дивиденти, строителство, представителство или други въпроси, свързани с ТЗ и/или ЗЗД. По смисъла на Тарифата на центъра за медиация, тук не попадат потребителските, трудови и медицински спорове).

                                                                                                                          80 лв./среща (астр. час)

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

        

3.1. При материален интерес от 450 000 лв., нагоре (при търговска медиация):                                                                                   

                                                                                                   1/3 от Съдебната такса, която е в размер на 4% върху цената на спора (4% по Съдебната тарифа на Министерство на правосъдието). Цената включва провеждане на до тридесет медиационни срещи (астр. часа).

За всяка допълнителна среща/час след тридесетата, се начисляват по 20 лв./час.

[Например: при 500 000 лв. х 4/100 х 1/3 = 6666 лв. – такса медиация,

която сума се поделя между страните;

 

За сравнение: 500 000 лв. х 4/100 = 20 000 лв. – съдебна такса,

платима само от губещата страна, внесена предварително от ищеца]

     

Финализиране на медиацията

4. Медиацията може да завърши с писмено споразумение, което се изготвя от медиатора.

4.1. За изготвяне на медиационно споразумение:                                                                 50лв.

4.2. За нотариалното удостоверяване на подписите, се прилагат правилата на Нотариалната тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), за удостоверяване на договори и договори с определен материален интерес, с вкл. ДДС.

                                                                                                                                   Заплащане по ЗННД

                                                                                                                            От 36 лв. с вкл. ДДС, нагоре, според удостоверявания материален интерес.

 
5. 
Всички такси, с изключение на нотариалните се заплащат по сметка:

 

IBAN: BG19BPBI88981026866001

BIC: BPBIBGSF

в Юробанк България АД

получател: АРТЕ БГ ЕООД

основание: Медиация или N на проформа

 • §10. Настоящата Тарифа е съставена и приета на 15.06.2013г. от медиаторите Ан. Владимирова и Кирил Стоянов. Брой изменения: 1: (от 10.01.2018г.).

 

Read 2915 times Last modified on Четвъртък, 11 Януари 2018 13:48