Сделки с недвижими имоти

Обща информация за сделки с недвижими имоти

В нотариалната кантора на нотариус Снежанка Стоянова се изповядват всички видове нотариални сделки, свързани с недвижими имоти и вещни права върху тях.
Експертният екип на нотариуса, е на Ваше разположение за осъществяването на покупка или продажба на вашия недвижим имот; както и за дарения, замени, ипотеки, констативни нотариални актове по документи, върху цели имоти или върху идеални части. Определените за дейността експерти ще подготвят проект на Нотариалния акт за Вашата нотариална сделка. Ще получите консултация по въпроси с необходимите напътствия и препоръки. Нотариус Стоянова лично изповядва съответната нотариална сделка (нотариално „прехвърляне”) с необходимите прецизност и компетентност.

 

Сделки с недвижими имоти

Прием и изповядване

Най-често комуникацията и процедурата преминават през следните етапи: (Посоченият пример, е в случай, че не използвате услугите на колега адвокат):

 

 • Среща между Вас и нотариуса (или друг служител) в нотариалната кантора, на която първа среща ще поставите своите въпроси; ще се уточни вида нотариална сделка (нотариално прехвърляне); ще ви определим какви документи да набавите и откъде; ще Ви запознаем с размера на нотариалните такси, местни данъци и държавна такса; особеностите по разплащането и превеждането на продажната цена за имота; и др. въпроси. Тук или на по-късен етап ще ви се назначи ден и час за нотариалното изповядване (в параметри от 09: 00 до 14:00 часа).

 • Преглед на набавените от Вас документи; уточняване на страните; определяне на особеностите; насрочване на час за нотариалната сделка.

 • Среща на страните в нотариалната кантора, в предварително уговорения момент, и изповядване на съответната нотариална сделка (от 09: 00 до 14:00 часа).

 

Документи

Представените по-долу документи са най-често изискваните от нотариус при нотариално прехвърляне / вещнопрехвърлителна сделка с недвижим имот. Във вашия случай, повечето документи може да не са изискуеми.

 1. ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ /НОТАРИАЛЕН АКТ, ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ДЕЛБА, СЪДЕБНА СПОГОДБА, РЕШЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ И ДР./
 2. КОПИЯ НА ЛИЧНИ КАРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ
 3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК (опция)
 4. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ (опция)
 5. ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (опция)
 6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ (опция)
 7. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ (опция)
 8. *************************
 9. СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА РАЗВОД (опция)
 10. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА
 11. АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ (опция)
 12. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ (опция)
 13. ТАБЛИЦА ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ / ПЛОЩООБРАЗУВАНЕ (опция)
 14. СКИЦА / ВИЗА / КАДАСТРАЛНА КАРТА, СХЕМА (опция)
 15. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ (опция)
 16. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС (опция)
 17. НОТАРИАЛНО ПЪЛНОМОЩНО + ДЕКЛАРАЦИИ КЪМ ПЪЛНОМОЩНОТО ПО ЧЛ.264 ДОПК + ДЕКЛАРАЦИЯ ПО 25 /7/ ЗННД (опция)
 18. СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ (опция)
 19. ФИРМЕНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ /при ЮЛНСЦ/ (опция)
 20. ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВО (опция)

Основни моменти на процедурата

В момента на сделката, в кабинета на нотариуса, в присъствието на всички страни и участници, се извършват следните действия:

Снемане на самоличност на страните /от оригинални лични документи/;
Последни уточнения по нотариалния акт;
Прочитане на нотариалния акт от нотариуса на страните;
Съгласие на страните;
Подписване на нотариалния акт от страните, (други участници) и от нотариуса;
Разплащане на продажната цена /в брой или чрез банков превод/;
Потвърждаване на разплащането;
Заплащане на нотариалните такси, местен данък и държавна такса;
Вписване на сделката в Имотен регистър от нотариалната кантора;
Получавате своя готов нотариален акт в уговорен момент (обикновено от 4 до 10 дни, след сделката).

Цени

Цена /нотариални такси/ видове (по точки от Тарифа към ЗННД)
Основания по точки: т. 8, (от т. 8.1 до 8.7, вкл.); т. 20а
Нотариални такси според удостоверявания материален интерес. (Цялата Тарифа може да видите в бутон „Нотариална Тарифа”)
т. 8 (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.)
За издаване на нотариален акт или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица:

 

 

Удостоверяван материален интерес*: Нотариална такса (в лв., без ДДС 20%**):

до 100 лв. включително -
101 - 1000 лв. -
1001 - 10 000 лв. -
10 001 - 50 000 лв. -
50 001 - 100 000 лв. -
100 001 - 500 000 лв. -
над 500 000 лв. -

 

30 лв.
30 + 1,5% от горницата над 100 лв.
43,50 + 1,3% от горницата над 1000 лв.
160,50 + 0,8% от горницата над 10 000 лв.
480,50 + 0,5% от горницата над 50 000 лв.
730,50 + 0,2% от горницата над 100 000 лв.
1530,50 + 0,1% от горницата над 500 000 лв.,
но не повече от 6000 лв.

* Удостоверяваният материален интерес е стойността записана в Нотариалния акт – продажната цена или стойността на Данъчната оценка.

 

** Нотариалните такси в Нотариалната тарифа са публикувани без начислен ДДС. Към нотариалната такса, се начислява ДДС в размер на 20%.