📱Може да посетите нашата нова версия на сайта за мобилни устройства.

Решение № 3279 от 15.03.2018 г. на Върховния административен съд по адм. д. № 7058/2017 г., VIII отд. ВАС

Решение № 3279 от 15.03.2018 г. на Върховния административен съд по адм. д. № 7058/2017 г., VIII отд. 

относно това, дали се дължи данък ПС от съпруга на лице с намалена работоспособност (освободено от данък), за МПС, придобито по време на брака и представляващо съпружеска имуществена общност.

 

„Когато лекият автомобил, за който се претендира освобождаване от данък, принадлежи на две или повече лица, преференцията се прилага само относно идеалната част, притежавана от лицето с намалена работоспособност.“

         …

         Производство е образувано по против Решение № 50 от 25.04.2017 г., постановено по адм. д. № 67/2017 г. по описа на Административен съд Ловеч, с което е отхвърлена жалбата на касатора против Акт за установяване на задължения по декларация №АУ001876/19.10.2016 г. издаден от гл. експерт Отдел "Местни приходи", Община Троян, потвърден с Решение №И-МП-6/20.01.2017 г. на Началник отдел МП при Община Троян, с който са определени задължения за данък върху превозните средства за лек автомобил ***.

Касае чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ. Жали се това, че е от значение за регламентираното данъчно облекчение водещ е обектът на облагане и връзката му с лице–„инвалид“, като липсва основание да се приеме, че облекчението е само съобразно притежаваната от инвалида част от вещта; съдът не съобразил, че съпружеската имуществена общност е бездялова, поради което недопустимо е установено задължение на съпруг на деклараторката, отговаряща на условията за ползване на облекчението още повече, че чл. 58 е специален по отношение на чл. 53 ЗМДТ…

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, като обсъди допустимостта на касационната жалба, направените в нея оплаквания, … съобрази следното:

Предмет на съдебен контрол пред първоинстанционния АС Ловеч е бил Акт за установяване на задължения по декларация №АУ001876/19.10.2016 г. издаден от гл. експерт Отдел Местни приходи, Община Троян, потвърден с Решение №И-МП-6/20.01.2017 г. на Началник отдел МП при Община Троян, с който са определени задължения за данък върху превозните средства за лек автомобил марка Фолксваген рег. [рег. номер на МПС] по декларация №ДК54000718/01.04.2014 г., от касатора, като съпруг на декларатора и съсобственик на декларираното МПС. Спорът е бил само за основанието за облагане, не и за неговия размер.

Не е било спорно, че жалбоподателят е съпруг на деклараторката Д. Р. И., която е лице с намалена трудоспособност и че двамата притежават в режим на съпружеска имуществена общност декларирания лек автомобил, който отговаря на изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ.

Спорът е бил само правен относно това дали съсобственик в режим на съпружеска имуществена общност (СИО) на лек автомобил като процесния е освободен от данък върху превозното средство за своята идеална част, само защото другият съсобственик има право на такова данъчно облекчение.

Съгласно чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ от данък се освобождава лекият автомобил, който е собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2 000 куб. см и с мощност до 117, 64 kW.

Съгласно чл. 53 ЗМДТ, данъчно-задължени лица са собствениците на превозни средства. Законът изрично свързва задължението за плащане на данък с лицето /чл. 53 от ЗМДТ/. Обстоятелствата, при които не се заплаща данък върху МПС по чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ, са обстоятелства свързани не само с характеристиките на МПС, но и с личността на данъчно-задълженото лице.

Правилно първоинстанционният съд е приел, че щом данъчно задължени са собствениците на превозни средства, това се отнася за всеки от тях, стига да не е налице по отношение на някой от тях основание за освобождаване. В случая такова освобождаване е налице само за деклараторката-съпруга на адресата на оспорения акт за установяване на задължение по декларация. Основанието за освобождаване като данъчно облекчение следва да е предвидено изрично в материалния данъчен закон и разпоредбите затова следва да се тълкуват стриктно. Наистина, тълкувана граматически разпоредбата на чл. 58, ал. 1, т. 4 предвижда освобождаване от данък върху самата вещ, но в хипотезата на изключителна собственост. Разпоредбата не предвижда поддържаното от касационния жалбоподател, че в случаите на съсобственост върху вещта, облекчението се отнася за всеки един от съсобствениците като данъчно-задължени лица.

Затова законосъобразен е правният извод на административния съд, че когато лекият автомобил, за който се претендира освобождаване от данък, принадлежи на две или повече лица, преференцията се прилага само относно идеалната част, притежавана от лицето с намалена работоспособност.

Неоснователни са оплакванията за съществени нарушения на процесуалните правила поради нарушаване на правото на защита на касационния жалбоподател. …

Водим от горното и на осн. чл. 221, ал. 2, предл. първо АПК, Върховният административен съд, състав на осмо отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 50 от 25.04.2017 г., постановено по адм. д. № 67/2017 г. по описа на Административен съд Ловеч.

Решението не подлежи на обжалване.