📱Може да посетите нашата нова версия на сайта за мобилни устройства.

Данък върху превозните средства. Извлечение от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Извлечение от Закона за местните данъци и такси

Обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., … … … изм., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г.

Раздел IV. Данък върху превозните средства

...

Чл. 53. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.) (1) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

(2) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:

 1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местнитеданъции такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
 2. ежемесечно – на електронен носител.

(3) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Алинея 1 не се прилага, когато:

 1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
 2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
 3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
 4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
 5. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г., нова, бр. 96 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4.

(4) (Предишен текст на чл. 54, изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., изм. и доп., бр. 112 от 2003 г., бр. 106 от 2004 г., предишна ал. 1, изм., бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г., бр. 96 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., предишна ал. 2, бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(6) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г., предишна ал. 3, изм., бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г., предишна ал. 4, бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г., изм., бр. 96 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.

(8) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., предишна ал. 5, бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(9) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., предишна ал. 3, бр. 119 от 2002 г., предишна ал. 6, бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(10) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., доп., бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 7, изм., бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 44, собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност – документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

(11) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., изм., бр. 110 от 2007 г., предишна ал. 8, изм., бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

(12) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.

...  

Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

 1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 95 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, линейки и пожарни на други лица, както и на Държавна агенция "Технически операции" за изпълнение на дейностите, определени със закон;
 2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;
 3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;
 4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 105 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., нова, бр. 102 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., доп., бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г., изм., бр. 97 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г., доп., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 71 от 2020 г., в сила от 11.08.2020 г.) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение.

(5) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Алинея 4 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591.

...

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., бр. 106 от 2004 г.) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г.).

(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г.).

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., бр. 112 от 2003 г., отм., бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.).

(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., доп., бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 92 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:

 1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или

 1. представяне на издаден или заверен от общината документ.

(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., отм., бр. 105 от 2006 г.).

(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2.

(9) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г.) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.

...