📱Може да посетите нашата нова версия на сайта за мобилни устройства.

Сделки с МПС

Последна актуализация на страницата: 18.07.2020 г.

 

Кантората е специализирана в изповядване на сделки с МПС и сделки с недвижими имоти (вещни права).

 

 

Добре познаваме Вашите потребности.

notarius sdelki MPS prehvarliane ok

Държим на комуникацията с вас и на високата култура на обслужване.

Извършваме за Вас и онези действия, за които бихте вложили допълнително време. Такива са: получаване на Удостоверение за застрахователна стойност; внасяне на 3% данък при придобиване; и др. (Платежното за внесени 3% М.Д. получавате веднага).

Приветстваме предварително подготвените от вас Удостоверения за застрахователна стойност (оценки), но при условие, да са издадени от застрахователна компания (не от  застрахователен брокер /промени/).

 

Необходими документи

Loading...При заплащане на „годишния данък ПС“ непосредствено преди нотариалното прехвърляне (до 48 часа и повече) по банков път, чрез система за електронни плащания или в офис за платежни услуги, най-вероятно в КАТ заплащането няма да бъде отразено. Това би наложило посещение в „Местни данъци и такси“ за издаване на дубликат (или заверка на платежния документ).
 По-долу: Електронна система КАТ – Нотариална камара

 

За нотариалното удостоверяване са необходими:

 • Свидетелство за регистрация – І и ІІ част (малък и голям талон) или „сив талон“;
 • Застраховка „Гражданска отговорност“ – действаща;
 • Квитанция за внесен данък върху превозните средства, за съответната година. (Изисква ме го на основание чл. 50 ЗМДТ – документ от данъчната служба или заверена там квитанция, издадена от финансова институция);
 • Квитанция за внесен местен данък по чл. 44 ЗМДТ (/Данък при придобиване на имущества/, За Ваше улеснение, превеждаме местните данъци по този член на територията на цялата страна, по сметка общината на купувача.) Изискваме го на основание чл. 50 от Закона за местните данъци и такси; Този данък не се дължи за ремаркета (безмоторни ПС).
 • Удостоверение за застрахователна стойност на МПС. Изисква се на основание чл. 46, ал. 2, т. 2 ЗМДТ, препратка към текста на чл. 33, ал. 1, т. 4 ЗМДТ – издава се от всяка застрахователна компания. За улеснение на клиентите, застраховател издава оценки на МПС.
 • Лични карти /документи за самоличност/ на страните;
 • Когато продавачът е семеен и МПС /ПС/ е придобито възмездно, по време на брака (или чрез замяна) и представлява съпружеска имуществена общност, присъствието (или представителство чрез заверено пълномощно с декларации) на съпруга е задължително.
 • Когато в сделката страна е търговско дружество (друго юридическо лице), трябва да се представят и следните документи:
  • (Опция) Протокол от Общо събрание на дружеството (ООД, АД, СД), на което е взето решение за продажбата на МПС.
 • Когато в сделката продавачът е представляван от пълномощник, трябва да се представят и следните документи:
  • Изрично нотариално заверено пълномощно;
  • Нотариално заверена декларация по чл. 264 /2/ ДОПК; (от физическите, юридическите лица и ЕТ);
  • Декларация по чл. 25 (8) ЗННД – нотариално заверена (от физическите лица).

Всички документи се представят в оригинал!

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

 

Собствеността върху МПС или идеални части от МПС, се прехвърля само с нотариално удостоверен договор за покупко-продажба, респ. дарение или замяна на МПС. Единствено в компетентността на нотариуса, респективно помощник-нотариуса, е да удостовери прехвърлянето на собственост върху МПС. Кметовете на общини и кметства, кметските наместници и ръководителите на т.нар. „нотариални служби“ към кметствата НЯМАТ ПРАВО да заверяват/удостоверяват сделки с МПС.

Изключение от правилото „сделка пред нотариус“, са МПС внесени от търговци – „автокъщи“, които МПС не са регистрирани на територията на страната. Тези автомобили се прехвърлят с писмен договор за покупко-продажба с продавач съответната автокъща. Към този договор за КАТ се прилага и фактура, издадена от продавача.

 

Прехвърлянето на МПС (или ПС – например платформа за влекач, хладилно ремарке, колесар) се осъществява с договор за покупко-продажба или дарение, който е нотариално заверен. Следва административна процедура в КАТ – Пътна полиция за регистрация на новите обстоятелства.

 

 

І. Регистрацията в КАТ (издаването на свидетелства за регистрация) се извършва в срок от 1 месец, от датата на нотариалното прехвърляне. Новият собственик на МПС заявява променените обстоятелства, касаещи собствеността на МПС при съответното звено в СДВР/РДВР/ОДП на Сектор КАТ – Пътна полиция, по своя постоянен адрес.

 
Не е необходимо да представяте автомобила за регистрация в КАТ, освен ако не желаете да смените регистрационните номера /табели/ (вече по свое усмотрение, т.е. началните букви от регистрационните номера могат да останат и за друг областен град). 
След издаване на Свидетелство за регистрация  – І и ІІ част, административната процедура по обявяване и регистриране прехвърлянето на собствеността приключва.

 

 

ІІ. От 01.01.2015г., отпада задължението за физическите и юридическите лица да подават данъчни декларации по чл. 54 ЗМДТ за придобиването на МПС, освен в предвидените в закона случаи!

 

 

ІІІ. Не забравяйте да сключите Застраховка „Гражданска отговорност“ на Ваше име, респективно да се прехвърли вече налична полица на Ваше име. Това се извършва в офис на съответната застрахователна компания (брокер) и най-често не се заплаща като услуга. Някои компании събират административна такса за добавъка на полицата. /до макс. 7 дни/.

 

ІV. Относно застраховката „Автокаско“, повечето застрахователни компании са включили в Общите условия към застрахователните договори изискване, да бъдат уведомявани в срок от 1 до 3 дни /според компанията/, от деня на промяна на някое обстоятелство или настъпване на събитие. Договорът за покупко-продажба често се счита за подобно обстоятелство.

 

 

V. Уверете се, че сте получили валиден знак /документ/ за технически преглед ( ГТП ) от продавача – І и ІІ част. Без него застраховките на МПС нямат покритие; подлежите на глоба при пътна проверка; автомобилът може да бъде спрян от движение от КАТ-ПП.

 Следва: „Електронна система КАТ – Нотариална камара“

 

от 23.01.2018 г.          
          С оглед влезлите в сила на 22.01.2018г. правила и действаща електронна система на КАТ – Нотариална камара, процедурата по прехвърляне собствеността на МПС/ППС включва допълнителни действия от страна на нотариуса.
Работата с нововъведената електронна система е задължителна. Осигурява се сигурност на страните по сделката, като след въвеждане от наша страна на данни за прехвърлител/приобретател и МПС/ППС, електронно се генерира справка за:
 • запори;
 • валидност и автентичност на документи /собственост / регистрация;
 • платен данък ПС;
 • валидна застраховка ГО;
 • валиден технически преглед;
 • документи за самоличност и
 • гражданско състояние на страните.
 
След получено потвърждение, се пристъпва към същинското нотариално прехвърляне.
             Тази процедура е част от нотариалната услугата и не се таксува допълнително.
             Може да изберете опция за предварително заявяване на свидетелство за регистрация на ППС (Таксува се допълнително – такса за КАТ).
 

Статия създадена на: Четвъртък, 24 Януари 2013 00:00

©Всички права за статиите са запазени! Notaric.net


 

Благодарим Ви, че ни посетихте!  

Sofia notar banner 01