🛠Сайтът е в процес на актуализация и редизайн. Извинете за неудобството. Може да бъде използван.

Сделки с МПС

Сделки с МПС

Последна актуализация на страницата: 12.01.2020 г.

 

Кантората е специализирана в изповядване на сделки с МПС (и сделки с недвижими имоти).


Добре познаваме своите клиенти и Вашите потребности. Държим на комуникацията с вас и на високата култура на обслужване. Предоставете ни обратна информация за услугата и ще ни помогнете да станем по-ползотворни. Търсим най-удобните способи за Вас. 

Поради това, извършваме за Вас и онези действия, за които Вие бихте вложили допълнително време. Такива са получаването на Удостоверение за застрахователна стойност; внасяне на 3% данък при придобиването; и др. (Данъкът получавате веднага).

Приветстваме предварително подготвените от вас Удостоверения за застрахователна стойност (оценки), но при условие, да са издадени от застрахователна компания (не застрахователен брокер /реформа/).

 

Необходими документи

 

За нотариалното удостоверяване трябва да представите:

 • Свидетелство за регистрация – І и ІІ част (малък и голям талон), или „сив талон“;
 • Застраховка „Гражданска отговорност” – действаща;
 • Квитанция за внесен данък върху превозните средства, за съответната година. Изисква ме го на основание чл. 50 ЗМДТ – документ от данъчната служба или заверена в там квитанция, издадена от финансова институция;
 • Квитанция за внесен местен данък по чл. 44 ЗМДТ (/Данък при придобиване на имущества/, За Ваше улеснение, превеждаме местните данъци по този член на територията на цялата страна, по сметка общината на купувача.) Изискваме го на основание чл. 50 от Закона за местните данъци и такси; Този данък не се дължи за ремаркета (безмоторни ПС).
 • Удостоверение за застрахователна стойност на МПС. Изисква се на основание чл. 46, ал. 2, т. 2 ЗМДТ, препратка към текста на чл. 33, ал. 1, т. 4 ЗМДТ – издава се от всяка застрахователна компания. За улеснение на клиентите, застраховател издава оценки на МПС.
 • Лични карти /документи за самоличност/ на страните;
 • Когато продавачът е семеен и МПС /ПС/ е придобито възмездно, по време на брака (или чрез замяна) и представлява съпружеска имуществена общност, присъствието (или представителство чрез заверено пълномощно с декларации) на съпруга е задължително.
 • Когато в сделката страна е търговско дружество (друго юридическо лице), трябва да се представят и следните документи:
  • (Опция) Протокол от Общо събрание на дружеството (ООД, АД, СД), на което е взето решение за продажбата на МПС.
 • Когато в сделката продавачът е представляван от пълномощник, трябва да се представят и следните документи:
  • Изрично нотариално заверено пълномощно;
  • Нотариално заверена декларация по чл. 264 /2/ ДОПК; (от физическите, юридическите лица и ЕТ);
  • Декларация по чл. 25/8/ ЗННД – нотариално заверена (от физическите лица).

Всички документи се представят оригинал!

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

 

Собствеността върху МПС или идеални части от МПС, се прехвърлят само с нотариално заверен договор за покупко-продажба, респ. дарение или замяна на МПС. Единствено в компетентността на нотариуса, респективно помощник-нотариуса, е да удостовери прехвърлянето на собственост върху МПС. Кметовете на общини и кметства, кметските наместници и ръководителите на т.нар. „нотариални служби“ към кметствата НЯМАТ ПРАВО да заверяват/удостоверяват сделки с МПС.

Изключение от правилото „сделка пред нотариус“, са МПС внесени от търговци – „автокъщи“, които МПС не са регистрирани на територията на страната. Тези автомобили се прехвърлят с писмен договор за покупко-продажба с продавач съответната автокъща. Към този договор за КАТ се прилага и фактура, издадена от продавача.

 

Прехвърлянето на МПС (или ПС – например платформа за влекач, хладилно ремарке) се осъществява с договор за покупко-продажба или дарение, който е нотариално заверен. Следва административна процедура в КАТ – Пътна полиция за регистрация на новите обстоятелства.

 

 

І. Регистрацията в КАТ (издаването на свидетелства за регистрация) се извършва в срок от 1 месец, от датата на нотариалното прехвърляне. Новият собственик на МПС заявява променените обстоятелства, касаещи собствеността на МПС при съответното звено в СДВР/РДВР/ОДП на Сектор КАТ – Пътна полиция, по своя постоянен адрес.

 
Не е необходимо да представяте автомобила за регистрация в КАТ, освен ако не желаете да смените регистрационните номера (вече по свое усмотрение, т.е. началните букви от регистрационните номера могат да останат и в друг областен град). 
След издаване на Свидетелство за регистрация  – І и ІІ част, административната процедура по обявяване и регистриране прехвърлянето на собствеността приключва.

 

 

ІІ. От 01.01.2015г., отпада задължението за физическите и юридическите лица да подават данъчни декларации по чл. 54 ЗМДТ за придобиването на МПС, освен в предвидените в закона случаи!

 

 

ІІІ. Не забравяйте да сключите Застраховка „Гражданска отговорност“ на Ваше име, респективно да Ви се прехвърли вече налична полица на Ваше име, от името на продавача. Това се извършва в офис на съответната застрахователна компания (брокер) и най-често не се заплаща като услуга. Някои компании събират административна такса за добавъка на полицата. /до макс. 7 дни/.

 

 

ІV. Относно застраховката „Автокаско“, повечето застрахователни компании са включили в Общите условия на застрахователните договори изискване, да бъдат уведомявани в срок от 1 до 3 дни /според компанията/, от деня на промяна на някое обстоятелство или настъпване на събитие. Договорът за покупко-продажба е такова обстоятелство.

 

 

V. Уверете се, че сте получили валиден знак /документ/ за технически преглед ( ГТП ) от продавача – І и ІІ част. Без него застраховките на МПС нямат покритие; подлежите на глоба при пътна проверка; автомобилът може да бъде спрян от движение от КАТ-ПП.

 

от 23.01.2018 г.         
          С оглед влязлата в сила на 22.01.2018г. електронна система на КАТ / Нотариална камара, процедурата по прехвърляне собствеността на МПС/ППС включва допълнителни действия от страна на нотариуса. Работата с нововъведената електронна система е задължителна. Тя осигурява сигурност на страните по сделката, като след въвеждане от наша страна на данни за прехвърлител/приобретател и МПС/ППС, електронно се генерира справка за запори, валидност и автентичност на документи /собственост / регистрация, в т. ч. платен данък ПС, валидна ГО, валиден технически преглед, документи за самоличност и гражданско състояние на страните. След получено потвърждение на данните се пристъпва към същинското нотариално прехвърляне.
             Тази процедура е част от нотариалната услугата и не се таксува допълнително.
             Опция за предварително заявяване на свидетелството за регистрация на ППС.