Сделки с МПС

Сделки с МПС

Забележка: Предстои актуализиране на темата МПС в този сайт!

 


Кантората ни е специализирана в изповядване на сделки с МПС и сделки с недвижими имоти.


Добре познаваме своите клиенти и Вашите потребности. Държим на комуникацията с Вас и на високата култура на обслужване. Предоставете ни обратна информация за услугата, и ще ни помогнете да станем по-перфектни и по-ползотворни.

 

Търсим най-удобните способи за Вас. Нотариалната ни услуга е с висок еталон на законност и прозрачност. Такава, каквато трябва да бъде.

 

Но осъзнаваме, че с това не се изчерпва квалитетната услуга. Също така осъзнаваме, че времето на всички е ценно.
Поради това, извършваме за Вас и онези действия, за които Вие бихте вложили поне един допълнителен час, за всяко. Такива са получаването на Удостоверение за застрахователна стойност; внасяне на 2,5% данък при придобиването; и др. (Данъкът получавате веднага).

 

Част от Закона за движение по пътищата

Основание Законът за движение по пътищата /Чл. 144/ регламентира нотариалното прехвърляне на регистрирани /употребявани/ МПС. Обществените отношения в България изискват и едновременно с това оправдават прехвърлянето на МПС да се осъществява чрез нотариус. На фона на продължаващите опити за документални престъпления с предмет МПС, традиционното прехвърляне на автомобил чрез нотариус, се оказва все така нужно. За първи път тази материя е регламентирана през 1973 г. със ЗДвП /Обн. ДВ. бр.53 от 6 Юли 1973 г./.

Необходими документи

За това нотариално удостоверяване трябва да представите:

 • Свидетелство за регистрация – І и ІІ част (малък и голям талон), или "сив талон" ;
 • Застраховка „Гражданска отговорност” - действаща;
 • Квитанция за внесен данък върху превозните средства, за съответната година. Изисква ме го на основание чл. 50 ЗМДТ - документ с холограма или заверена в данъчното квитанция, издадена от финансова институция;
 • Квитанция за внесен местен данък по чл. 44 ЗМДТ (/Данък при придобиване на имущества/, За Ваше улеснение, кантората ни разполага с банкиране. Превеждаме местните данъци по този член на територията на цялата страна, по сметка общината на купувача.) Изискваме го на основание чл. 50 от Закона за местните данъци и такси; Този данък не се дължи за ремаркета (безмоторни).
 • Удостоверение за застрахователна стойност на МПС. Изисква се на основание чл. 46, ал. 2, т. 2 ЗМДТ, препратка към текста на чл. 33, ал. 1, т. 4 ЗМДТ - издава се от всяка застрахователна компания или застрахователен брокер. За улеснение на клиентите, застраховател издава оценки на МПС.
 • Лични карти /документи за самоличност/ на страните;
 • Когато продавачът е семеен, и МПС /ПС/ е придобито възмездно по време на брака (или чрез замяна), и представлява съпружеска имуществена общност, присъствието (или представителство чрез заверено пълномощно с декларации) на съпруга е задължително.
 • Когато в сделката страна е търговско дружество (друго юридическо лице), трябва да се представят и следните документи:
  • За юридически лица с нестопанска цел - Удостоверение за актуално състояние в оригинал, от който документ да е видно кой представлява дружеството - ОРИГИНАЛ, със срок не по-дълъг от 6 мес. от датата на издаване.
  • Протокол от Общо събрание на дружеството (ООД, АД, СД), на което е взето решение за продажбата на МПС.
 • Когато в сделката продавачът е представляван от пълномощник, трябва да се представят и следните документи:
  • Изрично нотариално заверено пълномощно;
  • Нотариално заверена декларация по чл. 264 /2/ ДОПК; (от физическите, юридическите лица и ЕТ)
  • Декларация по чл. 25/8/ ЗННД - нотариално заверена (от физическите лица)
  • Правилата за търговското дружество важат и за ЕТ (без протокол).

Всички документи се представят оригинал!

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Собствеността върху МПС или идеални части от МПС, се прехвърлят само с нотариално заверен договор за покупко-продажба, респ. дарение или замяна на МПС. Единствено в компетентността на нотариуса, респективно помощник-нотариуса, (съдията по вписванията - за населените места, където изпълнява длъжността нотариус), е да удостовери прехвърлянето на собственост върху МПС. Кметовете на общини и кметства, кметските наместници и ръководителите на т.нар. „нотариални служби” към кметствата НЯМАТ ПРАВО да заверяват/удостоверяват сделки с МПС, нито пълномощни за разпореждане с МПС. /Според нас/ (Извод от хипотезата на Чл. 37 ЗЗД, изречение първо). Изключение от правилото „сделка пред нотариус”, са МПС внесени от търговци - "автокъщи”, които МПС не са регистрирани на територията на страната. Тези автомобили се прехвърлят с писмен договор за покупко-продажба с продавач съответната автокъща. Към този договор за КАТ се прилага и фактура, издадена от продавача.

 

Уточнихме, че прехвърлянето на МПС (или ПС - например платформа за влекач, хладилно ремарке) се осъществява с договор за покупко-продажба или дарение, който е нотариално заверен. Следва административна процедура в КАТ – Пътна полиция за регистрация на новите обстоятелства; и деклариране на МПС/ПС в данъчната служба по постоянен адрес - ПАМДТ.

І. Регистрацията в КАТ се извършва в срок от 10 работни дни (14 дни) от датата на нотариалното прехвърляне. Новият собственик на МПС регистрира променените обстоятелства, касаещи собствеността и МПС при съответното звено в СДВР/РДВР/ОДП на Сектор КАТ - Пътна полиция, по своя постоянен адрес. Когато сте придобили автомобил регистриран в КАТ-"Пътна Полиция" при Столична Дирекция на Полицията, притежаващ "НОВИ" държавни контролни номера с индекс „С” или „СА”, и притежавате постоянен адрес на територията на Столична община, не е необходимо да представяте автомобила за регистрация в КАТ, освен ако не желаете да смените регистрационните номера. Когато МПС е закупено от населено място извън Столична община и ще се регистрира в столичния КАТ, или обратната хипотеза, МПС /ПС/ се представя в КАТ по постоянен адрес на купувача за смяна на регистрационните номера, в срок 14 дни. Постоянен адрес, е адресът записан в документите за самоличност. След издаване на Свидетелства за регистрация (талони) - І и ІІ част, административната процедура по обявяване и регистриране прехвърлянето на собствеността е приключила.

ІІ. От 01.01.2015г., отпада задължението за физическите и юридическите лица да подават данъчни декларации по чл. 54 ЗМДТ за придобиването на МПС. Размерът на данъка се определя въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства на МВР.

Съгласно чл. 54 /3/ ЗМДТ данъчни декларации по стария ред се подават в двумесечен срок от сключване на договора за придобиване на МПС само в следните случаи:

-пътното превозно средство  е придобито по наследство;

-ППС е собственост наповече от едно лице;

- собственикът /иците/ на ППС няма/т постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

-са налице основания за освобождаване от данък;

-са налице основания за ползване на данъчни облекчения

 

ІІІ. Не забравяйте да сключите Застраховка „Гражданска отговорност” на Ваше име, респективно да Ви се прехвърли вече налична полица на Ваше име от името на продавача. Това се извършва в офис на съответната застрахователна компания и най-често не се заплаща като услуга. Някои компании събират административна такса за добавъка на полицата. /7 дни/.

ІV. Относно застраховката „Автокаско”, повечето застрахователни компании са включили в Общите условия на застрахователните договори изискване, да бъдат уведомяване в срок от 1 до 3 дни /според компанията/ от деня на промяна на някое обстоятелство или настъпване на събитие. Договорът за покупко-продажба е такова обстоятелство.

V. Уверете се, че сте получили валиден знак /документ/ за технически преглед ( ГТП ) от продавача - І и ІІ част. Без него застраховките на МПС нямат покритие; подлежите на глоба при пътна проверка; автомобилът може да бъде спрян от движение от КАТ-ПП.