Пълномощно

Пълномощното е най-често удостоверяваният от нотариус частен документ.

 

Пълномощно е частен писмен акт, с който едно лице упълномощава друго да извърши определени действия (административно правни, фактически, разпоредителни и пр.) от името, за сметка и в полза на лицето упълномощител.

 

Практиката е показала, че пълномощното е желателно да се ползва между лица, между които съществува доверие.

 

Пълномощното в правната теория се нарича едностранна сделка.  Издава се от едно или повече лица, наречено упълномощител на едно или повече лица, наречено упълномощен.

 

Нарича се едностранна сделка, поради това, че е едностранно задължаваща. Правата са в полза на упълномощителя, като в същото време упълномощеното лице има право единствено да представлява упълномощителя. Задълженията са за упълномощителя. Единствено задължение, което има упълномощеното лице, е да не вреди на упълномощителя.

 

Упълномощителят е лицето което определя размера на правата в пълномощното. Всички действия, които ще се извършат от упълномощеното лице, се извършват от името и в полза на упълномощителя. Т.е. всички права, които ще настъпят, както и всички действия, които ще се извършват, настъпват в правната сфера на упълномощителя. Упълномощеното лице се явява „посредник”, който да ги извърши в полза на упълномощителя.

 

Писменото съгласие на упълномощеното лице не се изисква, за което той не полага своя подпис под пълномощното. Неговото присъствие (на изпълнителя) пред нотариуса не е необходимо. Пълномощното е акт на доброволно изпълнение. С него упълномощеното лице не може да се застави да извършва правата, с които е упълномощено, освен ако не е съставен и отделен договор за извършване на услуга или за поръчка между страните.

 

Валидност на пълномощното

Валидността (срокът на действие) на пълномощното се определя от упълномощителя, но зависи и от различни фактори, най-вече такива от практиката.

 

Съществуват няколко начина за определяне валидността на пълномощното.

 

За да се определи валидността му, пълномощното може да съдържа някой от изброените по-долу текстове.

 

(Третите страни, органите и лицата (най-вече банковите институции и нотариусите), до които ще е адресирано пълномощното, имат право да поставят свои изисквания за валидност на основание срок.)

1. На пълномощното е записан срокът на неговата валидност от упълномощителя.

 

2. Пълномощното важи до извършването на определеното действие, за което е издадено.

 

3. Пълномощното важи докато не бъде оттеглено от упълномощителя (но не повече от 10 години от датата на издаване).

 

4. Пълномощното е безсрочно. (но не повече от 10 години от датата на издаване).

 

Прекратяване на пълномощното

Пълномощното прекратява действието си с настъпване на един от следните факти:

 

1. Упълномощителят оттегля пълномощното.

 

2. Упълномощеното лице отказва да го изпълнява.

 

3. Настъпил е срокът, който е посочен в пълномощното, като срок на валидност.

 

4. С настъпване смъртта на една от страните по пълномощното.

 

5. С изземването на документа от орган на властта или задържането му като писмено доказателство от нотариус и др. (Тук документът е валиден, но не може да се ползва от упълномощеното лице).

Важни факти за пълномощното

1. Пълномощното важи единствено в оригинал. При непредставяне на оригинала на пълномощното, може да се предположи, че е оттеглено / иззето от упълномощителя.

 

2. Нотариалното пълномощно до този момент е най-често фалшифицирания / подправян документ. Напомняме, че това деяние се преследва и наказва от правоохранителните и съдебни органи.

Оттегляне на пълномощното

За оттегляне на нотариално удостоверено пълномощно, моля обърнете се към нотариуса, който го е удостоверил. Оттеглянето на пълномощното се извършва чрез няколко способа, в зависимост от това, каква е причината за оттеглянето; какви са взаимоотношенията между страните; има ли опасност от злоупотреба; какъв обем от права (видове права) съдържа пълномощното; и др.

 

Съвет: В случай, че пълномощното е с права за опериране с банкова сметка – първо уведомете своята банка да отбележи това обстоятелство по банковата ви сметка.

Видове пълномощни

Според целта, за която се издават и според тяхното съдържание, пълномощните могат да се разделят на следните видове:

 

- изрично пълномощно (съдържа точно определени права или права за точно определен обект / обекти);

 

- общо пълномощно (съдържа изброени права, които дават възможност за представителство с по-широк обхват. Много често това пълномощно се нарича в ежедневието „генерално”. Но подобно определение законът никога не му е давал. Следователно за правото „генерално пълномощно” не съществува!)

 

- Пълномощно за разпореждане (продажба, дарение, замяна) на недвижим имот / за прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижим имот.

 

- Преупълномощаване. Издава се въз основа нотариално заверено пълномощно, в което изрично е записано, че упълномощеното лице има право да преупълномощава други лица (да предоставя правата по настоящото пълномощно на трети лица, напълно или частично).

Видове пълномощни според НОТАРИАЛНАТА ТАРИФА

1. Според броя на упълномощителите (лицата, които полагат подпис).

 

2. Според вида упълномощаване и преупълномощаване.

 

3. Според броя на преупълномощителите, и според това преупълномощителят на колко лица е пълномощник. Комулативно със следните условия.

 

4. Според вида на пълномощното и от гледна точка на Нотариалната тарифа към ЗННД:

- обикновено;
- за отдаване под аренда;
- за придобиване, продажба, замяна, делба на недвижими имоти (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти);

-преупълномощаване.

Нотариалното удостоверяване (заверка) на пълномощно

На пълномощното нотариусът удостоверява подписът на лицето, от чието име произхожда пълномощното - упълномощител/ите.

 

С нотариалната заверка се удостоверява едновременно и датата на издаване на пълномощното. Датата от нотариалната заверка, също е от правно значение.

 

Изключение при пълномощните: Дори да се посочили определена сума /материален интерес/ в пълномощното, тя не е от значение при формирането на нотариалната такса.

 

Върху пълномощно за разпореждане (продажба, дарение, замяна) на недвижим имот / за учредяване или изменение на вещни права/, вкл. делба, нотариусът удостоверява подписът на упълномощителя, и изписаните от него свои имена. Удостоверява се и съдържанието на документа. /С всичко това се удостоверява и датата на издаване на документа./ При този вид удостоверяване, нотариусът задържа оригинален екземпляр от документа, който се таксува като препис.