Преписи на документи

Удостоверяването и получаването на документите се извършва на момента, в реално време (според необходимото технологично време за обработка) или в уговорено време, според желанието на клиента.

 

Удостоверяваните документите трябва да бъдат представени в оригинал на нотариуса, т.е. да носят оригинален подпис и печат на своя автор/издател/учреждение или да бъдат нотариално удостоверени.

 

Надписи "Вярно с оригинала" от дружеството титуляр, не придават качеството на ОРИГИНАЛ, за целите на нотариалното удостоверяване. 

 

Лицето, което ги представя (приносителят), трябва да се легитимира с документ за самоличност.

 

Копията на удостоверяваните документи се извършват от служителите ни, за по-голяма сигурност.

 

ДОКУМЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

 

Да са ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ - издадени от общински/държавни учреждения/органи/регистри; съдебни органи; нотариус; учебни заведения. Референции и сертификати. 

 

Да са ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ (между физически и юридически лица) - договори, протоколи, едностранни или двустранни волеизявления, но при изричното условие - да носят ДОСТОВЕРНА ДАТА - да са нотариално удостоверени, или да са вписани в общински или държавен регистър, или страна по тях да е общината или държавата в качеството си на стопански субект (юридическо лице).

 

Други документи се подлагат на преценка, като запазваме правото обективно да откажем тяхното удостоверяване.

 

Страниците на оригиналния документ, трябва да са скрепени с подпис и/или печат на органа/издателя. /Основание от Наредба за нотариалните архиви/.

 

Дипломите представени за заверка, трябва да носят подписа на своя притежател!!! (За чужбина).

 

Подпис на документ отпечатан под индиго не може да се приеме.

 

Върху документите не трябва да има зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Има кръг от документи, които не подлежат на "удостоверяване препис" - примери: запис на заповед, съдебно-изпълнителен лист,  и други.