Подготвяне на тръжна и лицензионна документация

       Нотариалната кантора има многогодишен опит в оформлението и удостоверяването на дружествени (фирмени) документи, необходими за някои обществени поръчки, търгове или лицензионни процедури.

Удостоверяването и получаването на документите се извършва на момента, в реално време (според необходимото технологично време за обработка) или в уговорено време, според желанието на клиента.За тази услуга не се дължи такса за експресна поръчка, каквато не съществува в нотариалната тарифа!Удостоверяваните документите трябва да бъдат представени в оригинал пред нотариуса, т.е. да носят оригинален подпис и печат на своя автор/издател/учреждение, или да бъдат нотариално удостоверени.Лицето, което ги представя (приносителят), трябва да се легитимира с документ за самоличност.Копията на удостоверяваните документи се извършват от служителите ни за по-голяма сигурност и бързина.ОРИГИНАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:Да са ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ - издадени от общински/държавни учреждения/органи/регистри; съдебни органи; нотариус; учебни заведения или да са референция или сертификат.Да са ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ (между физически и юридически лица) - договори, протоколи, едностранни или двустранни волеизявления, но при изричното условие - да носят ДОСТОВЕРНА ДАТА - това в случая означава да са нотариално удостоверени или да са вписани в общински или държавен регистър или страна по тях да е общината или държавата в качеството си на стопански субект (юридическо лице).Други документи се подлагат на преценка, като  запазваме правото си обективно да откажем тяхното удостоверяване.Страниците на оригиналния документ, трябва да са скрепени с подпис и/или печат на органа/издателя. /Основание от Наредба за нотариалните архиви/.Подпис положен под индиго не може да се приеме.Върху документите не трябва да има зачерквания, прибавки, поправки и други особености.Има кръг от документи, които не подлежат на „удостоверяване препис“ - примери: запис на заповед, съдебно-изпълнителен лист и други. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

нотариус кредитна карта