📱Може да посетите нашата нова версия на сайта за мобилни устройства.

Законови промени и новини

§ (ТРРЮЛНЦ) От 27.07.2020 г., спира функционирането на сега действащите сайтове Търговски регистър и Имотен регистър –  http://brra.bg и http://icadastre.bg Новите сайтове ще са на адресhttps://portal.registryagency.bg/

Съобщение и изисквания (тук) – ТРРЮЛНЦ.


 

...§ (ГФО–Г2–ТРРЮЛНЦ) Ново Приложение №3 и Заявление Г2 при ГФО – Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Ново – ДВ, бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020 г.) – декларацията не се удостоверява нотариално. В „Декларации“

Нови правила при подаване на годишните финансови отчети (ГФО) и доклади за дейността – ТРРЮЛНЦ   (тук).


 

§ (COVID-19) С Решение № 525 от 31.07.2020 г., предходно № 482 от 15.07.2020 г., (предходно Решение № 418 от 25.06.2020 г.), (предходно Решение № 378 от 12.06.2020 г.), се удължава срокът на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка в страната, считано от 14 май 2020 г. до 31 авг. 2020 г.  

При осъществяване на  дейността си, нотариусите следва да спазват задължителните и препоръчителни противоепидемични мерки и здравно-хигиенни изисквания, определени с решения на Министерски съвет или със заповеди  на министъра на здравеопазването.  Заповед № РД-01-446/31.07.2020 г.  ;    (Към всички заповеди на министъра на здравеопазването.)


 

 

...§ (МПС) Напомняне за наближаващ краен срок – АГУ / 

НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение...  Параграф 7а. (Нов – ДВ, бр. 48 от 2020 г., в сила от 26.05.2020 г.) Срокът по чл. 3, ал. 5, изречение второ, в който собственикът на превозното средство е длъжен да заяви промяната на данните за вида на горивото, настъпила след монтирането на уредба в ПС, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, който изтича или е изтекъл до 29 май 2020 г., се удължава до 30 ноември 2020 г.


 

 

§ (МПС)  Чл. 145а от Закона за движението по пътищата (Нов – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) (1) Преди прехвърляне на собствеността на регистрирано моторно превозно средство собственикът на прехвърляното превозно средство може да подаде заявление за запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрацията на друго превозно средство от същата категория и прекратяване на регистрацията на превозното средство, като заплати такса в размер, определен в тарифа на Министерския съвет.

...(2) В случаите по ал. 1 заявлението се подава по ред, определен с наредбата по чл. 140, ал. 2.

(3) В случаите по чл. 143, ал. 6 при прекратяване на регистрация на превозно средство за запазване на регистрационния номер се подава заявление по реда на ал. 2.

(4) В срок до един месец от подаване на заявлението заявителят има право да регистрира друго моторно превозно средство със запазените табели в случаите по ал. 1 и 3 по ред, определен с наредбата по чл. 140, ал. 2.

(5) Когато в срока по ал. 4 не е регистрирано друго моторно превозно средство със запазения номер, прехвърлянето на собствеността на моторно превозно средство, за което е подадено заявление по ал. 1 или 3, се извършва след прекратяване на регистрацията и връщане на регистрационните табели в съответното звено на "Пътна полиция". Табелите с регистрационния номер се унищожават.

(6) При регистрация на друго превозно средство след срока по ал. 4 се поставят нови табели с регистрационен номер.


 

§ От 14.05.2020 г., отпадат ограниченията, свързани с  нотариалните удостоверявания, допускащи само неотложни такива (отпадат декларациите за неотложност), като в дейността си нотариусите ще спазват задължителните  здравно-хигиенни изисквания, определени със заповедите  на министъра на здравеопазването.


§ Препоръки на Съвета на нотариусите във връзка с прилагането на чл.5, ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.


 

§ (имоти, МПС) Увеличен е размерът на местния данък при възмездно придобиване на имущество – от 2,5% на 3%. (Столична община – Чл. 35 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, изм. и доп. - Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.);


 

§ (МПС) При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер – по желание на собственика. (Чл. 17 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение,… , Изм. в сила от 1.12.2019 г.);


 

§ (МПС) Чл. 23. (1) Регистрационният номер се състои от цифри и букви. Цифрите са арабски, а буквите - главни. В ал.4 – Графичните знаци на регистрационния номер за моторни превозни средства, които се задвижват само с електрически двигател, се нанасят с черен цвят на зелен светлоотразителен фон. (Чл. 23 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение,…), (изм. бр. 97 от 10.12.2019 г.);


 

§ (МПС) И за търговци и превозвачи. Само за сведение. Моля информирайте се предварително Чл. 6 ... Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 1 {...Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация се извършва: 1. след подаване на заявление до началника на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР – при идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер на територията на СДВР/ОДМВР по месторегистрация на превозните средства по мястото, където следва да бъде регистрирано превозното средство;...} се допуска, ако собственикът е заявил не по-малко от 5 броя превозни средства (нова ал. 3); Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 2 се допуска, ако собственикът е заявил не по-малко от 10 броя превозни средства (нова ал. 4); Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 1 и 2, чиито технически характеристики и/или моментно техническо състояние ограничават скоростта на движение и/или създават затруднения в пътното движение, се извършват, без да се прилагат изискванията за минимален брой ПС съгласно ал. 3 и 4. (нова ал. 5); Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация не се допуска, когато: 1. на превозното средство е наложен запор или друго законово ограничение; 2. не е установена собствеността на превозното средство; има несъответствие с нормативните изисквания (нова ал. 6)... (Чл. 6 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение,…), (изм. бр. 97 от 10.12.2019 г.);


 

§ (МПС) Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 {с нотариално заверени подписи} след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство. (Чл. 144, ал. 3 (нова) от Закона за движението по пътищата), (изм. в сила от 27.12.2017 г.);


 

§ (МПС) Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.  При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор. (Чл. 144, ал. 4 и 5 (нови) от Закона за движението по пътищата), (изм. в сила от 27.12.2017 г.);


 

 

Законови промени и новини