Общи изисквания при нотариални удостоверявания

drujestven protokol dyalove

ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГРАЖДАНИ - ЛИЦАТА НЕВЛАДЕЕЩИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

В случаите, когато пред нотариуса се явява чужд гражданин, който не владее български език - писмено и говоримо, е необходимо присъствието на ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ - (оторизиран преводач, вписан в регистъра на МВнР).

ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ: Освен Разрешението за пребиваване, трябва да се представи и валиден национален паспорт. 

 

Юридически лица и еднолични търговци

Някои изисквания към управляващите и представляващи юридически лица и едноличните търговци, които се ползват от услугите на нотариата.
При удостоверяване на подпис (заверки на пълномощни, декларации, договори и др.), управителите и представляващите и едноличните търговци НЕ трябва да представят актуално състояние. Извършваме справка в Агенция по вписванията - Търговски регистър.

За юридическите лица с нестопанска цел, които не са регистрирани в Агенция по вписванията, моля да представите Удостоверение за актуално състояние в оригинал, от който документ да е видно кой представлява дружеството - ОРИГИНАЛ, със срок не по-дълъг от 6 /шест/ месеца от датата на издаване.

При представителство на основание пълномощно, моля да се представи пълномощното в оригинал.
При преупълномощаване, в пълномощното, с което се преупълномощава, трябва изрично да е записано "ДА ПРЕУПЪЛНОМОЩАВА" или подобен текст. /основание от ЗЗД/.

При ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС

 Натисни тук.


При УДОСТОВЕРЯВАНЕ ВЕРНОСТТА ПРЕПИСИ.

Копирането на документите се извършва в нотариалната кантора.
Удостоверяване верността на препис (заверка на препис), се извършва на официални или частни документи. За извършване на това нотариално производство е необходимо да се представи документът в оригинал.

След нотариалната заверка, преписът придобива силата на ОРИГИНАЛ.

Документът, на който се прави препис не трябва да е поправян, т.е.,  да има прибавки или поправки по него, за които няма корекция от издателя.
Ако документът /оригиналът/ се състои от няколко страници, те трябва да са надлежно скрепени с подпис и (или) печат.


При ДОГОВОР ЗА НАЕМ

НАЕМОДАТЕЛЯТ трябва да се легитимира, като представи Акт за собственост /в оригинал/ и л.к.;


При ДЕКЛАРАЦИЯ за непълнолетни

При ДЕКЛАРАЦИЯ за непълнолетни, пътуващи в чужбина:
Моля, да се предоставя Удостоверение за раждане на детето /в оригинал/.

При ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Моля, страните да са изготвили предварително проекта на този договор и на протоколите. 


При ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, РЕГИСТРИРАНО В ЧУЖБИНА

Когато участва юридическо лице, което е регистрирано в чужбина

Моля, протоколите, актуалните състояния и пълномощните да са в оригинал, нотариално заверени от местен нотариус, апостилирани, преведени и „легализирани“ в МвНР. Страниците на съответния чуждестранен документ да са оформени по съответния ред.

 

 

нотариус кредитна карта