Общи изисквания при нотариални удостоверявания

drujestven protokol dyalove

 

Последна актуализация на страницата: 14.01.2020 г.

 

§ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГРАЖДАНИ ЛИЦАТА НЕВЛАДЕЕЩИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

В случаите, когато пред нотариуса се явява чужд гражданин или гражданин на общността, невладеещ български език – писмено и говоримо, е необходимо присъствието на ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ – (оторизиран преводач).

 

§ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ: Освен Разрешителното за пребиваване, трябва да се представи и валиден национален паспорт

 

§ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ

Някои изисквания към управляващите и представляващи юридически лица и едноличните търговци, които се ползват от услугите на нотариата.
При удостоверяване на подпис (заверки на пълномощни, декларации, договори и др.), управителите и представляващите и едноличните търговци НЕ трябва да представят актуално състояние. Извършваме справка в Агенция по вписванията - Търговски регистър.

За юридическите лица с нестопанска цел, които не са регистрирани в Агенция по вписванията, моля да представите Удостоверение за актуално състояние в оригинал, от което да е видно кой представлява дружеството - ОРИГИНАЛ, със срок не по-дълъг от 6 /шест/ месеца от датата на издаване.

 

§ При ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, РЕГИСТРИРАНО В ЧУЖБИНА

Когато участва юридическо лице, което е регистрирано в чужбина

Моля протоколите, актуалните състояния и пълномощните да са в оригинал, нотариално заверени от местен нотариус, апостилирани, преведени и „легализирани“ в МвНР или с нотариално удостоверен подпис на преводача в България; всички страници до и с първата от оригиналния документ, включитело – подпечатани с печата на българския нотариус. Страниците на съответния чуждестранен документ да са оформени по съответния ред.


§ ПРЕУПЪЛНОМОЩАВАНЕ

При представителство на основание пълномощно, моля да се представи пълномощното в оригинал.
При преупълномощаване в пълномощното, с което се преупълномощава, трябва изрично да е записано „ДА ПРЕУПЪЛНОМОЩАВА“ или подобен текст. /основание от ЗЗД/.

 

§ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС

Изберете→ тук.§ При УДОСТОВЕРЯВАНЕ ВЕРНОСТТА ПРЕПИСИ

Копирането на документите се извършва в нотариалната кантора.
Удостоверяване верността на препис (заверка на препис), се извършва на официални или частни документи. За извършване на това нотариално производство е необходимо да се представи документът в оригинал.

След нотариалната заверка (удостоверяване), преписът придобива силата на ОРИГИНАЛ.

Документът, на който се прави препис не трябва да е поправян, т.е., не трябва да има прибавки или поправки по него, за които няма корекция от издателя.
Ако документът /оригиналът/ се състои от няколко страници, те трябва да са надлежно скрепени с подпис и (или) печат.


§ При ДОГОВОР ЗА НАЕМ

НАЕМОДАТЕЛЯТ трябва да се легитимира като представи акт за собственост /в оригинал/ и л.к.;


§ При ДЕКЛАРАЦИЯ за непълнолетни, пътуващи в чужбина

Моля, да се представя Удостоверение от акт за раждане на детето /в оригинал/.

§ При ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Моля страните да са изготвили предварително проекта на този договор и на протоколите. 


 cards