Нотариус София

🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”

Регистрация на всички кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., разположени в лични поземлени имоти (с формуляри)

Закон за опазване на околната среда

Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.,  … … бр. 102 от 1.12.2020 г., в сила от 27.11.2020 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, подават заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в срок до 28 ноември 2022 г.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

 1. документацията по чл. 118г, ал. 5, т. 3 от Закона за водите;*
 2. информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;
 3. декларация за годината на изграждане на съоръжението;
 4. декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;
 5. копие от документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

(3) Вписването се извършва, ако водовземното съоръжение:

 1. разкрива само едно водно тяло;
 2. е с конструкция, която не позволява смесване на води от няколко водни тела или проникване на води от повърхността във водното тяло през задтръбното пространство на съоръжението, и
 3. е годно за експлоатация.

(4) В срок до два месеца от подаването на заявлението директорът на басейнова дирекция проверява документите по ал. 2 и ако са изпълнени изискванията на ал. 3, вписва съоръжението в съответния регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

(5) Когато не са изпълнени изискванията на ал. 3, директорът на басейнова дирекция отказва вписване в съответния регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите и предписва ликвидиране на съоръжението.

(6) Разрешаването на водовземане от вписани съоръжения по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за водите.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, подават заявление в срок до 28 ноември 2022 г. в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в регистъра. Заявлението съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец, определена в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

(8) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Заявлението по ал. 7 може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

----------------------

...

*3. е налице документация:

а) за конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:

аа) диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;

бб) резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;

вв) резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;

гг) пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;

б) че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;

в) за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;


Предходно съобщение към 26.11.2020 г.:

На 27.11.2020 г. изтича крайният срок за регистриране на всички водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., които са разположени в лични поземлени имоти.

Регистрацията се осъществява в съответната Басейнова дирекция (БД). Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок не могат да бъдат използвани. При установяване на незаконни, нерегистрирани съоръжения за водовземане от подземни води след 27.11.2020 г., същите ще се ликвидират за сметка на техния собственик, който ще носи и наказателна отговорност.

Заявяването и уведомяването могат да се осъществят и по пощата (чрез лицензиран пощенски оператор), с обратна разписка или по електронната поща (изискайте входящ номер), в една от четирите Басейнови дирекции, в която попада вашият имот.

 

Дирекциите са: 

БД Дунавски район с център гр. Плевен, 

БД Черноморски район с център гр. Варна, 

БД Източнобеломорски район с център гр. Пловдив и 

БД Западнобеломорски район с център гр. Благоевград.

София-град попада в Басейнова дирекция Дунавски район.

 

Адреси на дирекциите:

https://www.moew.government.bg/bg/kontakti/basejnovi-direkcii/

 

Не се заплаща такса от собственици физически лица за битово потребление.

Тази регистрация се отнася за кладенците, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., водата от които се ползва за битови, поливни и домашно скотовъдни цели – за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие е безплатно. 

 

Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), собствениците на всички водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на всички водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до две години от влизането в сила на закона (до 27.11.2020 г.), да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване. Към заявлението се прилагат документи, посочени в § 41, ал. 2 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.


Съгласно § 42 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, всички водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и не подлежат на премахване и забрана за ползване, когато са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

 

Трябва да се регистрират съответно и по-стари кладенци и др., например, изградените през 1980 г., или по-рано. Горното касае ВСИЧКИ водовземни съоръжения.

 

Някои от дирекциите изискват, освен копие на кад. скица и нотариален акт и декларация, позволяваща обработката на лични данни.

 

Според администрацията на БД Западнобеломорски район, приложено копие от актуална скица на имота, в който е изграден кладенецът (съоръжението) е достатъчно.

        Процедурата не е свързана с нотариално удостоверяване.

        Нормативните актове регламентират УВЕДОМЛЕНИЕ за изграден обект и ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в регистъра (по чл. 118г ЗВ), поради което се прилагат и двата документа, едновременно.

 

Редът за регистрация на съоръжения за стопански цели се различава, но също е задължителна.       

 

За по-конкретна информация се обърнете към администрацията на съответната басейнова дирекция.

 

Информацията в тази страница не претендира да е изчерпателна, а единствено осведомяваща за предвидените срокове. Не носим отговорност за публикувана тук неточна, непълна или невярна информация, съответно за грешки, претърпени вреди, щети, пропуснати ползи и пр.

 

Формуляри (бланки) за ф.л. – битови:   ПОДЛЕЖАТ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ !!!

 

Уведомление – регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите (изградено)

 

Заявление     за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите (изградено)

 

Уведомление – намерение за изграждане на водовземно съоръжение

 

Декларация за лични данни – Басейнова дирекция

 

30.10.2020 г.


 

Извлечение от Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

(обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г. и бр. 53 и 77 от 2018 г.)

„Апис“

§41. (1) Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до две години от влизането в сила на този закон подават в съответната басейнова дирекция заявление за вписване.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

 1. документацията по чл. 118г, ал. 5, т. 3 от Закона за водите;
 2. информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;
 3. декларация за годината на изграждане на съоръжението;
 4. декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;
 5. копие от документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

(3) Вписването се извършва, ако водовземното съоръжение:

 1. разкрива само едно водно тяло;
 2. е с конструкция, която не позволява смесване на води от няколко водни тела или проникване на води от повърхността във водното тяло през задтръбното пространство на съоръжението, и
 3. е годно за експлоатация.

(4) В срок до два месеца от подаването на заявлението директорът на басейнова дирекция проверява документите по ал. 2 и ако са изпълнени изискванията на ал. 3, вписва съоръжението в съответния регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

(5) Когато не са изпълнени изискванията на ал. 3, директорът на басейнова дирекция отказва вписване в съответния регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите и предписва ликвидиране на съоръжението.

(6) Разрешаването на водовземане от вписани съоръжения по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за водите.

(7) Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила подават в съответната басейнова дирекция ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА, което съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец, определена в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

 • 42. Водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията и не подлежат на премахване и забрана за ползване, когато са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

 

Извлечение от Закона за водите


Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., …………… изм. и доп., бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г., изм., бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г.

  

Сборник закони – АПИС, Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 530а

Чл. 44 (4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Изграждането на кладенец за индивидуално безплатно водовземане на подземни води става, без да е необходимо разрешително, но след като собственикът уведоми директора на съответната басейнова дирекция.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Собственикът или ползвателят на имота, където е изграден кладенец при условията на ал. 4, е длъжен в тримесечен срок от изграждането му да го обяви в съответната басейнова дирекция за нанасянето му в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5.

Чл. 118г. (3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Директорите на басейновите дирекции водят регистри на водовземните съоръжения за подземни, включително минерални, води на територията на съответния район за басейново управление, включително на съоръженията, които са:

 1. оборудвани за експлоатация;
 2. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) необорудвани за експлоатация, включително определените като съоръжения за мониторинг и наблюдателни сондажи в находищата на минерални води;
 3. консервирани;
 4. ликвидирани;
 5. за задоволяване на собствените потребности на гражданите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., доп., бр. 61 от 2010 г.) Вписването в регистрите по ал. 3 се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2.

(5) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Водовземни съоръжения, вписани в регистъра за собствени потребности на гражданите, може да се впишат като водовземни съоръжения за стопански цели, когато:

 1. не се увеличава максимално допустимото количество до 10 куб. м за денонощие;
 2. не се нарушават изискванията към водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – ако водовземното съоръжение ще се ползва за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
 3. е налице документация:

а) за конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:

аа) диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;

бб) резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;

вв) резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;

гг) пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;

б) че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;

в) за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;

 1. не са налице основания за отказ за издаване на разрешително за водовземане по чл. 68.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Водовземни съоръжения за подземни води, които не са вписани в регистъра по ал. 3, се ликвидират.

 

 

Извлечение от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

 

Чл. 118. (1) В уведомлението за НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ на кладенец за задоволяване на собствени потребности се посочват:

 1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) данни за собственика: име и фамилия, адрес, данни за акта, от който черпи правото си, телефон за връзка;
 2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
 3. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.);
 4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) предвидена дълбочина на кладенеца;
 5. цел, за която се предвижда ползването на водата.

(2) Когато не е спазено изискването по чл. 50 , в срок до 2 дни от получаването на уведомлението директорът на басейнова дирекция уведомява по телефона и писмено гражданина за неспазване на нормативните изисквания и за дълбочината, до която е допустимо изграждане на кладенеца.

(3) Когато в имота има изграден кладенец, който е затлачен, пресъхнал или е разрушен, старият кладенец задължително се запълва само с естествени земни материали и се запечатва с глинест слой.

(4) Изпълнението на дейностите по ал. 3 се извършва в присъствието на представител на съответната община и за изпълнените дейности се съставя протокол.

(5) В случаите по ал. 3 собственикът уведомява директора на басейнова дирекция за отразяване на измененията в регистъра по чл. 112, ал. 1, т. 2 , като прилага към уведомлението съставения протокол.

 

 Чл. 119. (1) (Предишен текст на чл. 119 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В уведомлението за регистриране на изграден кладенец за задоволяване на собствени потребности се посочват:

 1. 1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) трите имена на собственика на имота;
 2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
 3. дълбочина на кладенеца;
 4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
 5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) начин на черпене на водата - с кофа или с помпа;
 6. цел, за която се ползва водата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 директорът на басейнова дирекция издава удостоверение за вписване на кладенеца в регистъра по чл. 116.

Чл. 120. (1) Собственикът на имота, в който е разположен кладенецът, носи отговорност за причинените щети, свързани с промяна в качеството и количеството на водите, предизвикани от неподходящо избрано място на кладенеца.