🛠Сайтът е в процес на актуализация и редизайн. Извинете за неудобството. Може да бъде използван.

Правно-информационен сайт на кантора НОТАРИУС Снежанка СТОЯНОВА №107, София

Добре дошли в нотариалната кантора!

Боравейки с опита си от изминалите десетилетия, се стремим да достигнем до по-високи нива в изкуството на нотариата – правна традиция, принципи и вещина, сбирани от столетия.

Предоставяме широк спектър от нотариални услуги.

Нашият екип е на Ваше разположение.  

Сделки с МПС     
  тел.: 02 958 99 11         
 По-надолу: „Законови промени и новини“
 Нотариус Снежанка Стоянова, подпомагана в дейността си от служителите на нотариалната кантора, изпълнява възложените ѝ функции от 1998 г.

Предвидените в законодателството на Република България процедури по нотариални производства, гражданскоправни механизми и удостоверителни способи, съставляват нотариалните услуги. Те от своя страна, са представени в този сайт, в контекста на нотариалната дейност и практика, и общите и специални законови разпоредби.

 Следва: „Законови промени и новини“

 Законови промени и новини  

 

info stranica notarius snezhanka snejanka stoyanova 107 notary 2

§ (COVID-19) С Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерския съвет е въведена извънредна епидемична обстановка в страната, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. При осъществяване на  дейността си нотариусите следва да спазват строго задължителните противоепидемични мерки и здравно-хигиенни изисквания, определени с решения на Министерски съвет или със заповеди  на министъра на здравеопазването.  Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.,    Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. ,    Заповед № РД-01-271/19.05.2020 г.   и   Заповед № РД-01-288/01.06.2020 г.      (Към всички заповеди на министъра на здравеопазването.)

        Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице, за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Заповед № РД-01-262 / 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването (точка 5).


  

§ От 14.05.2020 г., отпадат ограниченията, свързани с  нотариалните удостоверявания, допускащи само неотложни такива (отпадат декларациите за неотложност), като в дейността си нотариусите ще спазват задължителните  здравно-хигиенни изисквания, определени със заповедите  на министъра на здравеопазването.


 

§ Препоръки на Съвета на нотариусите във връзка с прилагането на чл.5, ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.


 

§ (имоти, МПС) Увеличен е размерът на местния данък при възмездно придобиване на имущество – от 2,5% на 3%. (Столична община – Чл. 35 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, изм. и доп. - Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.);

 


 

§ (МПС) При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер – по желание на собственика. (Чл. 17 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение,… , Изм. в сила от 1.12.2019 г.);


 

§ (МПС) Чл. 23. (1) Регистрационният номер се състои от цифри и букви. Цифрите са арабски, а буквите - главни. В ал.4 – Графичните знаци на регистрационния номер за моторни превозни средства, които се задвижват само с електрически двигател, се нанасят с черен цвят на зелен светлоотразителен фон. (Чл. 23 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение,…), (изм. бр. 97 от 10.12.2019 г.);


 

§ (МПС) И за търговци и превозвачи. Само за сведение. Моля информирайте се предварително Чл. 6 ... Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 1 {...Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация се извършва: 1. след подаване на заявление до началника на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР – при идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер на територията на СДВР/ОДМВР по месторегистрация на превозните средства по мястото, където следва да бъде регистрирано превозното средство;...} се допуска, ако собственикът е заявил не по-малко от 5 броя превозни средства (нова ал. 3); Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 2 се допуска, ако собственикът е заявил не по-малко от 10 броя превозни средства (нова ал. 4); Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер в случаите по ал. 2, т. 1 и 2, чиито технически характеристики и/или моментно техническо състояние ограничават скоростта на движение и/или създават затруднения в пътното движение, се извършват, без да се прилагат изискванията за минимален брой ПС съгласно ал. 3 и 4. (нова ал. 5); Идентификация на превозни средства и/или монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация не се допуска, когато: 1. на превозното средство е наложен запор или друго законово ограничение; 2. не е установена собствеността на превозното средство; има несъответствие с нормативните изисквания (нова ал. 6)... (Чл. 6 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение,…), (изм. бр. 97 от 10.12.2019 г.);


 

§ (МПС) Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 {с нотариално заверени подписи} след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство. (Чл. 144, ал. 3 (нова) от Закона за движението по пътищата), (изм. в сила от 27.12.2017 г.);


 

§ (МПС) Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.  При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор. (Чл. 144, ал. 4 и 5 (нови) от Закона за движението по пътищата), (изм. в сила от 27.12.2017 г.);


 

***

Прочетете следващото

***

  Благодарим Ви, че ни посетихте!Sofia notar banner 01

  тел.: 02 958 99 11  

 

 gerb na notarialnata kamara notarius snezhanka stoyanova