Български             English             Italiano             Русский

Център за медиация

В началото на 2013 г. в нотариалната кантора стартира работа Център за разрешаване на правни и неправни спорове.

 

Центърът за алтернативно разрешаване на спорове (Център за медиация), се ръководи от помощник-нотариуса Кирил Стоянов и от юрисконсулта Анелия Владимирова – вписани медиатори в Министерството на правосъдието.

 

Телефон:  0893 495 194

Имейл:      Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Какво е медиация?

Медиацията е алтернативен способ на съдебния, за разрешаване на правни и неправни спорове.

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура /процес/ за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето неутрално и безпристрастно лице – медиатор, подпомага спорещите равнопоставени страни да постигнат взаимно приемливо споразумение.


Извънсъдебното разрешаване на спорове (ADR) е изключително популярен метод и алтернатива на правосъдието в почти всички европейски държави, САЩ, и въобще, във всички модерни, светски държави.

В много държави, страните по спора са задължени да използват медиация за разрешаване на даден спор, преди да се обърнат към съда, или биват приканени от него да пристъпят към медиация след стартиране на съдебното производство.

За способстване ненатоварването на съдебната система, страните по спора получават някои привилегии като бързина, контрол над решенията, частично или пълно връщане на съдебната такса и др.

По този начин съдът има възможност да се заема с големите спорове, по които страните не могат да се спогодят, дори и с помощта на медиатор. Една от причините държавите да насърчават медиацията е съдебната процесуална икономия.


Във всички тези аспекти е подобен и регламентът в България.

Във вече стартиралия общ исков процес съдът напътства страните към медиация. Възстановява се част и от държавната такса.


От края на 90-те години на ХХ век до днес, редица юристи, други специалисти и организации поставят фундамента за развитието на медиацията у нас.

От 2005 г. насам, българският Законодател регламентира алтернативния способ МЕДИАЦИЯ посредством:

Закон за медиацията;
ГПК (Чл.140 /3/, Чл. 374 /2/, Чл. 321, Чл. 237, буква „з”);
Семеен кодекс (Чл. 49 /2/);
Административно-процесуален Кодекс (Чл. 20);
Наредба №2 от 15.03.2007 г.

Чрез тези законови разпоредби са поставени правните основите на медиацията в България.
За ЕС - Директива 2008/52/ЕО.

Предимства на медиацията пред съдебното дело

Медиацията е много по-евтин и по-достъпен способ; справедлив за двете страни, и в пъти по-бърз от съдебния процес. Страните сами са господари на правосъдието, на самия процес, и не на последно място - на крайния резултат - решението, до което САМИ са достигнали, но с помощта на медиатора.

Психичното напрежение за спорещите тук е минимално, в сравнение с това в съдебната зала.

И тук страната може да се представлява от адвокат, родител или пълномощник.

Към медиатор винаги могат да се обърнат и лицата, които са попаднали в честите ситуации – наличие на основание за водене на съдебно дело, но нежелание за досег със съдебната система; нежелание за ангажиране на повече трети външни страни и наблюдатели в спора (напр. съдебни стажанти / стажант юристи); потребност от конфиденциалност; липса на смелост за „поканване” на насрещната страна на съд, поради най-различни причини, една от които, (може би най-важната) нежеланието за влошаване/прекратяване на отношенията с насрещната страна.

 

Процедурата по медиация е доброволен и неформален процес, който може да завърши със споразумение. То от своя страна може да е устно, писмено или нотариално /Чл. 16 ЗМ/.

В споразумението страните могат да предвидят и клауза за неизпълнение.

Писменият договор/споразумение действа със силата на закон между страните.

Нотариалното удостоверяване на медиационното споразумение му придава изпълнителна сила.


В таблицата нагледно са показани преимуществата на медиацията пред съдебния процес, чрез нейните характеристики.*


 

 

ПРИЗНАК

 

СЪДЕБНО ДЕЛО

 

АРБИТРАЖ

 

МЕДИАЦИЯ

 

Сложност

 

Висока степен

 

Висока

 

Умерена

 

Разходи/средства

 

Високи

 

По-ниски от съдебните

 

По-ниски

 

Продължителност

 

Дълъг срок (в години)

 

Кратък срок (в месеци)

 

Кратък срок (в часове/срещи)

 

Формалност

 

Формално. Строг (задължителен) процедурен / процесуален (представляващ процес) ред; последователност; срокове

 

Формално

 

Неформално

 

Регламенти

 

Задължителни и строги

 

Задължителни

 

Доброволно установени

 

Стрес и напрежение

 

Високи нива

 

По-ниски от

съдебните

 

Без големи притеснения

 

Тактика/способ за решаване на спора

 

Сблъсък, конфликтност,  противопоставяне, конкурентност, състезателност

 

Конкурентност, състезателност

 

Без сблъсък, тактика насочена към единомислие и сътрудничество

 

Промени в хода на процеса

 

До определен момент. Според процесуалните правила

 

Според

Правилника на Арбитража.

 

Да,  пластичност

 

Персонално участие на страните

 

Лимитирано.  Пасивно.     Представителство от адвокат

/друг представител/

 

Лично, чрез представител

 

 

Лично / Активно

Или чрез представител

(може от адвокат)

 

Трета страна. Роля

 

Съдията ръководи и контролира  процеса

 

Арбитърът ръководи и контролира  процедурата

 

Медиаторът подпомага страните

 

Решаващи

 

Съдът

 

Арбитражът

 

Страните

 

Започване на процедурата

 

Въз основа на закона

 

Въз основа

на споразумение или

арбитражна клауза

между страните

 

Въз основа на покана; устно или писмено споразумение; медиационна клауза между страните; Препращане от съд

 

Законов регламент

 

Да

 

Да

 

Да

 

Публичност на заседанията

 

Принцип на публичност. Публични заседания в по-голямата част.

 

Не са публични. Няма законово обещание за поверителност.

 

Не са публични. Поверителни по правило / закон.

 

Задоволство у страните от процеса и от крайния резултат

 

По често ниско. (И то само за печелившата страна).

 

Високо. Само у печелившата страна.

 

Високо. И за двете страни. И двете страни печелят.

 

Влияние върху отношенията между страните

 

Почти винаги не подлежат на възстановяване. Приключват

 

Почти винаги отношенията приключват.

 

Насочено към възстановяване. Почти винаги отношенията се запазват и след процедурата.

 

Тежест на разходите върху страните

 

Разходите се поемат от губещата страна

 

Разходите се поемат от губещата страна

 

Разходите обикновено се поделят между страните

 

Вид на акта, с който приключва процедурата. Задължителност на акта

 

Писмено Решение. Обвързва страните със силата на пресъдено  нещо (res judicata).

 

Писмено решение. Обвързва страните със силата на пресъдено  нещо.

 

Писмено или устно споразумение по всички или по част от спорните въпросите. Възможни клаузи за неизпълнение. Нотариалното удостоверяване на писменото споразумение, му придава изпълнителна сила по правилата на ГПК.

 

Доброволно изпълнение на акта

 

Ниско

 

Ниско

 

Високо

 

Изпълнение

 

Често принудително

 

Често принудително

 

Почти винаги доброволно

 

Губеща страна

 

 

Винаги има

 

Винаги има

 

Печелят и двете страни

 

     Обжалване

 

 

Има възможност

 

 

Няма възможност

 

 

Страните могат отново да отнесат спора пред медиатор, арбитраж или съд

 (*За съставянето на таблицата сме инспирирали и използвали фрагменти от публикуваната подобна в едноименното учебно помагало на Съюза на юристите в България, с автори: проф. Добринка Чанкова, Георги Бакалов, Елеонора Георгиева, Биляна Гяурова, Светлана Гюрова).


 

Давностният срок и медиацията

Според новия Чл. 11а (в сила от 2011г.) от Закона за медиацията, ДАВНОСТ не тече, докато трае процедурата по медиация. (Допълнителни условия в закона).

Медиацията, доказателствата, миналото и бъдещето

За разлика от съдебното дело, медиацията не се интересува единствено от историческата фактология на отношенията, от доказателствата и самото доказване. Вглежда се и в бъдещето. Освен разрешаването на спора и удовлетворяването на двете страни, на пиедестал поставя и запазването на бъдещите добри взаимоотношения между спорещите. За съжаление, това рядко се случва след съдебен процес.

Поради това медиацията е много подходяща между спорещи търговски субекти, които имат взаимен интерес да запазят бизнес отношенията си.

Медиацията е подходяща и за родители, които прекратяват съпружеските си взаимоотношения. (Но остават родители!)


Скъп навик е при гражданско-правните спорове, страните да се наказват посредством държавната съдебна система. Често пъти сме подтиквани единствено от желанието да се унижи насрещната страна, да се накаже и да представят проблемите на външни наблюдатели. Винаги ли е належащо това?

Приложно поле

Съгласно Чл.3 /1/ ЗМ, предмет на медиацията могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, спорове свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.

Видове медиация

Медиационният център предоставя на страните услуги в широк обхват от теми.

По какви спорове мога да се отнеса към медиаторите?

 • По правни спорове;
 • По неправни спорове;
 • По спорове с обществена значимост.

 • По правни спорове:
 • Търговска медиация – по смисъла на Тарифата на центъра по медиация, търговски е спорът, по който поне една от страните е търговец (стопански субект): ТП, ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД, вкл. ДЗЗД, S.r.l., GmbH, Ltd и др.

Споровете могат да бъдат за доставка, поръчка, изработка, заем, наем, неизпълнение, забава, дължими суми, задлъжнялост, акции, дялове, между съдружници, разпределение на печалби, представителство или други въпроси, свързани с ТЗ и ЗЗД. По смисъла на Тарифата на центъра, тук не попадат потребителските, трудови и медицински спорове;


 • Семейна/съпружеска медиация (между съпрузи, родители и лица в/пред развод);
 • По наследствени въпроси;
 • Спорове между съседи;
 • Авторско право / Интелектуална собственост;
 • Относно дължими суми или наеми;
 • В административното производство. Административно-процесуалния Кодекс не се назована изрично медиацията, но Чл. 20 позволява споразумението. Това означава, че консенсус по тези споразумения може да се постигне посредством медиация. В България е факт такъв пример. Споразумението замества административния акт.
 • Препоръка Rec(2001)9 на Комитета на министрите към държавите-членки на СЕ;
 • Презгранична
 • Други


*(Някои неправни теми е желателно да се провеждат от медиатор, който е психолог, педагог или семеен консултант).

  • По неправни спорове:
  • Спорове между родители-ученици и родители-родители;
  • Спорове между съседи;
  • Други спорове*

 • По спорове с обществена значимост: Спорове свързани с екологията, урбанистичното планиране, застрояването и еко равновесието.

Нотариусът и медиацията

В Европа нерядко професията на медиатора се изпълнява и от нотариус, поради близките си принципи и/или поради законови разпоредби за задължителност от нотариално удостоверяване на споразумението; за улесняване и практичност.

Условието е да се информират страните, кога юристът действа в ролята си на нотариус, и кога на медиатор.

Важно е да се знае, че медиационната тарифа е отделна от тази на нотариуса. Т.е ако споразумението ще се удостоверява нотариално, таксите за него се събират по Тарифата към ЗННД, извън таксата за проведената медиация.


На практика в ежедневието си, нотариусът често неформално действа и като медиатор за страните, при нотариалното удостоверяване, независимо дали той или страните осъзнават това.


В посочения по-горе пример е посочен опита на колегите нотариуси в Република Италия.

Контакти

Контакти
1404 София, ул. Твърдишки проход № 27, офис 1

Телефон:  0893 495 194

Имейл:      adr.mediatori@gmail.com

Провеждане на медиацията

Медиацията се провежда по правило в нотариалната кантора, след приемно време или в почивните дни. Предварителната уговорка е задължително условие.

Тарифа №1 / 2013г. на център за медиация "Владимирова-Стоянов"

 

Тарифа №1 / 2013г.

на център за медиация „Владимирова-Стоянов”

 

Таксите по настоящата тарифа се събират срещу предоставяне на услугата МЕДИАЦИЯ в центъра „Владимирова-Стоянов”, и се определят по следните правила.  

§1.0 Медиационната такса и разходите, се заплаща от страните, като се поделя между тях поравно, освен ако не е уговорено друго.

§1. Сумите в Тарифата са крайни - в лева и не включват ДДС.

§1.1. За всички направени разходи и за извършената медиация на страните се издава фактура.

§1.2. На страните се издава сметкоплан за срещите/часовете.

§1.3. Медиационните такси се заплащат преди започване на медиацията по същество.

§2.  ДДС не се начислява, съгласно чл. 113, ал. 9 от ЗДДС.

§3. След стартирането на медиационната процедурата по същество, заплатените предварително основни часове не подлежат на възстановяване.

§3.1. В останалите случаи сумата подлежи на пълно възстановяване, при условие, че е изпратено електронно, писмено или устно известие до медиаторите, извършено от една от страните, преди започване на медиационната процедура по същество.  

§4. Таксите по т. 1 от Тарифата  не подлежат на възстановяване.

§5. Материалният интерес на спора е: размерът на заема; сумата пари; размерът на влога; цената на акциите, дяловете; средната пазарна цена на вещите, вещни права, недвижимите имоти, МПС и машини.

§6. Една медиационна среща е равна на един астрономически час.

§7. Ако спорът се разреши в рамките на една медиационна среща/час, предплатената сума за регламентираната втора допълнителна среща/час не се възстановява.

§7.1.  Предплатената сума за третата среща се възстановява на страните.  

§7.2. Предплатената сума за търговска медиация се възстановява за/от четвъртата среща.

§7.3. Предплатената сума за търговска медиация по Точка 12.2, „В”от Тарифата, се възстановява за/от шестата среща.

§7.4. Ако спорът не се разреши след предварително заплатената среща, медиаторът със страните договарят приблизително допълнителните часове, които ще са необходими. Сумите се заплащат преди продължаването на медиацията. Ако останат неизразходвани допълнителни суми, същите се възстановяват на страните след края на медиацията. 

§8. Допълнителните разходи за транспорт до друго населено място; езиков превод; големи количества копия; международни телефонни разговори; и/или наем на конферентна или друг тип зала; самолетни билети; други извънредни разходи, са за сметка на страните.

§8.1. Ко-медиацията по настоящата Тарифа се таксува като медиация извършвана от един медиатор.

§9. Медиационните такси са определени според  вида спор, размера на материалния интерес, разходваното време, извършени от медиатора разходи, и са систематизирани по следните Точки:

 

ПОДГОТОВКА  НА  МЕДИАЦИЯТА

т.1. За администриране на медиационно дело и регистрация за медиация. (Общо за двете страни).

                                                                                                                            10.00 лв. 

1.1. За поканване на другата страна от медиатор.  (Събира се еднократно и важи за до три покани). 

                                                                                                                            10.00 лв. 

 

1.2. Първа въвеждаща среща с всички страни - за обясняване на процедурата, приемане на процедурата от страните, подписване на договор със страните, определяне на правилата, часовете, без извършване на медиация по същество,  до 1 час.                                                                                      

                                                                                                                            00.00 лв. 

 

СЪСЕДСКА МЕДИАЦИЯ

2. За провеждане на медиация между съседи.                                                                         50 лв./среща

                                                                                                 Заплаща се предварително най-малко една среща.

 

МЕДИАЦИЯ „ОТНОШЕНИЯ СЛЕД УЧИЛИЩЕ”

3. За провеждане на медиация РОДИТЕЛИ:УЧЕНИЦИ*, РОДИТЕЛИ:РОДИТЕЛИ

*/Учениците трябва да имат навършени 14 години/

                                                                                                                                                      50 лв./среща

                                                                                                 Заплаща се предварително най-малко една среща.

 

 

АДМИНИСТРАТИВНА МЕДИАЦИЯ

4. За провеждане на медиация между АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН и гражданин / юридическо лице:                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       50 лв./среща

                                                                                                 Заплаща се предварително най-малко една среща.

 

 

            СЕМЕЙНА МЕДИАЦИЯ

5. За провеждане на медиация между съпрузи, партньори или родители, без определен материален интерес.                                                                                                                                                   50 лв./среща

                                                                                                 Заплаща се предварително най-малко една среща.

 

 

            6. За провеждане на медиация между съпрузи, целящи развод, без определен материален интерес,

с предмет  родителски права, свиждане, издръжкаи/или ползване на семейното жилище.      

                                                                                                                                                     

50 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

7. За провеждане на медиация между съпрузи, целящи развод, с определен материален интерес, включително или без въпросите относно  родителски права, свиждане, издръжка и/или ползване на семейното жилище.   

А. Материален интерес до  20 000 лв                                                                                      50 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

 

Б. Материален интерес над  20 000 лв.                                                                                   60 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

В. Материален интерес над  100 000 лв.                                                                                70 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

Г. Материален интерес над  500 000 лв                                                                                  80 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

            НАСЛЕДСТВЕНА МЕДИАЦИЯ

8. За провеждане на медиация по наследствени въпроси, без определен материален интерес.

                                                                                                                                                       50 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

            9. За провеждане на медиация по наследствени въпроси, с определен материален интерес - суми, влогове, оценими вещи и/или вещни права – наследство.

А. Материален интерес до  20 000 лв                                                                                      50 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

Б. Материален интерес над  20 000 лв.                                                                                   60 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

В. Материален интерес над  100 000 лв.                                                                                70 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

Г. Материален интерес над  500 000 лв                                                                                  80 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 „КОПИРАЙТ” МЕДИАЦИЯ

10. За провеждане на медиация по въпроси относно авторски права / интелектуална собственост.

50 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

МЕДИАЦИЯ ОТНОСНО ВЕЩИ, ВЕЩНИ ПРАВА, ВЛОГОВЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО, разни договорни отношения и други имуществени или финансови въпроси, които не са изрично посочени.

11. За провеждане на медиация по имуществени въпроси, без определен материален интерес.

                                                                                                                                                       50 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

            11.1. За провеждане на медиация по имуществени въпроси, с определен материален интерес.

А. Материален интерес до  20 000 лв                                                                                      50 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

Б. Материален интерес над  20 000 лв.                                                                                   60 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

В. Материален интерес над  100 000 лв.                                                                                70 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

Г. Материален интерес над  500 000 лв                                                                                  80 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко две срещи.

 

 

            ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

            12. Провеждане на медиация по търговски спорове.

По смисъла на настоящата тарифа, търговски е спорът, по който поне една от страните по спора е търговец (стопански субект).Споровете могат да бъдат за доставка, поръчка, изработка, заем, наем, неизпълнение, забава, задлъжнялост,  акции, дялове, между съдружници, разпределение на печалби, представителство  или по други въпроси. По смисъла на настоящата тарифа, тук не попадат потребителските, трудови, застрахователни и медицински спорове.

 

12.1. За провеждане на търговско медиация, без определен материален интерес.

                                                                                                                                                       50 лв./среща

                                                                                               Заплащат се предварително най-малко три срещи.

 

 

            12.2. За провеждане на търговско медиация, с определен материален интерес.

А. Материален интерес до  20 000 лв                                                                                      50 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко три срещи.

 

 

Б. Материален интерес над  20 000 лв.                                                                                   60 лв./среща

                                                                                                 Заплащат се предварително най-малко три срещи.

 

            В. Материален интерес от/над 35 000 лв.                                                                                  

                                                                                      1/3от Съдебната такса, която е в размер на 4% върху цената на спора, (4% по съдебната тарифа на Министерство на правосъдието).

Цената включва провеждане на до пет медиационни срещи.

За всяка допълнителна среща/час след петата, се начисляват по 50 лв.

При особено големи размери на спора, допълнителните срещи/часове подлежат на договорка или нетаксуване.  

 

 

            Уикенд медиация

13. Провеждане на извънредна медиация през събота и неделя.

А. Целодневна медиация в събота и неделя – 2 дни по 8 часа.                                        1000 лв.

 

Б. Целодневна медиация в събота или неделя – 1 ден по 8 часа.                                       600 лв.

 

Условия:

І.Цената по настоящата точка не се прилага за обикновена медиация, която е насрочена за събота или неделя, поради липса на друга възможност.

ІІ.В случай, че спорът е оценим по правилата на Точка 12.2, „В”от Тарифата, и таксата надвишава хонорара предвиден по настоящата точка 13„А”, медиационното възнаграждение се събира по Точка 12.2, „В” от настоящата Тарифа.

ІІІ.Условие за „А”: Ангажират се напълно и двата дни, независимо, дали медиацията ще приключи през първия или в началото на втория ден. Ако срещите не са достатъчни, се ангажират допълнителни срещи, при условията на точките от настоящата Тарифа.

ІV.Условие за „Б”: Ангажира се напълно съботният или неделен ден, независимо, дали медиацията ще приключи по-рано. Ако срещите не са достатъчни, се ангажират допълнителни срещи, при условията на точките от настоящата Тарифа.

V. Изрично условие. Неусвоените часове по т. 13 не се възстановяват.  Правилата по §3.1. се запазват.

 

Спорове с обществена значимост

14. Провеждане на двустранна или многостранна медиация по обществени спорове, свързани с екологията, урбанистичното планиране, застрояването и еко равновесието, със или без участието на обществен/публичен орган.

 

А. Целодневна медиация за 2 дни по 8 часа, до 5 участника.                                            1200 лв.

 

Б. Целодневна медиация за 1 ден от 8 часа, до 5 участника.                                               800 лв.

 

В.  За всеки допълнителен участник                                                                                       100 лв.

 

Условия:

VІ. В случай, че по т. 14 една от страните е търговец, спорът не се счита за търговски.

VІІ.Условие за „А”: Ангажират се напълно и двата дни, независимо, дали медиацията ще приключи през първия или в началото на втория ден. Ако срещите не са достатъчни, се ангажират допълнителни срещи, при условията на точките от настоящата Тарифа.

VІІІ.Условие за „Б”: Ангажира се напълно един ден, независимо, дали медиацията ще приключи по-рано. Ако срещите не са достатъчни, се ангажират допълнителни срещи, при условията на точките от настоящата Тарифа.

IX. Участник е всяко физическо или юридическо лице, или техен представител.

X. Изрично условие. Неусвоените часове по т. 14 не се възстановяват.  Правилата по §3.1. се запазват.

XI.  Условията на центъра за медиация са за 8 участника. В случай, че участниците са повече, страните следва да наемат зала за своя сметка.

 

Финализиране на медиацията

15. Медиацията може да завърши с писмено споразумение, което се изготвя и от медиатора.

 

А. За изготвяне на медиационно споразумение                                                                 30 лв.

 

Б. Над 3 пълни страници                                                                                                       „А”

 

В. За нотариалното удостоверяване на подписите, се прилагат правилата на Нотариалната тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), за удостоверяване на договори и договори с определен материален интерес, с вкл. ДДС.

                                                                                                                                   Заплащане по ЗННД

                                                                                                                            От 36 лв. с вкл. ДДС, нагоре, според удостоверявания материален интерес

 

Настоящата Тарифа е съставена и приета на 15.06.2013г. от медиаторите Ан. Владимирова и Кирил Стоянов

Брой поправки: 00