Важна правна информация

Общи правила за неговото използване

 

Информацията в този сайт се регулира от режима Отказ от отговорност, поради техническа грешка; от режима на авторски права и правила за защита на личните данни, а именно:

 

Това, (www.notaric.net) е официалният сайт на Нотариална кантора Нотариус Снежанка Стоянова № 107, РС София. Той е изграден по такъв начин, че да предоставя портал към информация за дейността на нашата нотариална кантора, допълнителна информация за професията Нотариус, и нотариалните услуги и процедури, които се предоставят от нас, според нашата практика.

 

Изображения и снимки (istockphoto, Adobe, други авторски)!!!

Стилизацията на гербовете е наша собственост. Всеки опит да се използват, ще се преследва. Всички останали снимки/фотоси/изображения, които са поместени в сайта, са наши авторски или са закупени от системата за фотообмен iStock или Adobe и представляват собственост на iStock или Adobe, от гледна точка на авторското право. Предупреждаваме, че копирането и разпространяването на тези материали, според общите условия на www.istockphoto.com и Adobe за неправомерното им ползване, се полага финансова санкция. Същото важи и за нашите фотографии / фотоси.

Юридическа информация за хипер-връзките в сайта

Хипер-връзките на сайта към интернет-страници или използването на търговски, фирмени или корпоративни наименования в този сайт, са за удобство на потребителя. Такава употреба не изисква официално потвърждение или одобрение на който и да е уеб-сайт, продукт или услуга в частния и в публичния сектор. Нотариалната кантора не упражнява каквато и да е редакторска намеса върху информацията, която може да намерите на тези места (тези външни сайтове). Такива връзки се предоставят в съответствие с обявената цел на настоящия сайт. Не носим отговорност за актуалността и достоверността на информацията в тези публични /външни (най-често държавни) /сайтове.

 

Създаването на връзки към уеб-сайта www.notaric.net се приветстват.

Информация относно авторските права!!!

Ако не е посочен автор след съответния текст на страница, /с което посочване се визира авторското право по подразбиране/, информацията в този сайт е обществено притежание и може да бъде копирана и разпространявана без да е необходимо изрично разрешение. Авторското право се цитира в края на съответната статия, чрез посочване на автор /име/. При посочване на автор, материалът НЕ може да се разпространява.  

Ако след публикуван материал /статия/ в този сайт, е посочено име на автор, е налице АВТОРСКО ПРАВО и материалът НЕ МОЖЕ да се ползва, т.е. не може да се копира, издава, разпространява, не може да се ползва в научни разработки - (членове от екипа на кантората се занимават с научна дейност, поради което е много вероятно да попаднете на материиали, които се използват от тях в областта на правната наука).

В останалите случаи, когато ползвате информация от сайта, цитирането на оригиналния източник на информацията се приветства.


Юридическа информация относно отговорността

Полагат се усилия предоставената информация на уеб-сайта www.notaric.net да бъде точна и пълна. Но предвид предвидения и наличен обем на използваната информация не можем да гарантираме липсата на грешки.

 

Нотариална кантора 107 София - Нотариус Снежанка Стоянова, нейните служители или което и да е юридическо лице, или системен администратор, или дивелопър, участвало в подготовката, съставянето или оповестяването на информацията в този сайт се освобождава от всякаква отговорност, която би възникнала от неподходящо и неточно използване или подправяне на данните, предоставени на посетителите на сайта. Освен това, нито нотариуса, нито неговите служители или подизпълнители, носят отговорност за каквито и да е финансови или други последствия, които могат да възникнат от неподходящо и неточно използване или подправяне на материали от този уеб-сайт. Нотариус 107 и неговите служители или подизпълнители си запазват правото да потърсят юридическа (вкл. съдебна) отговорност, ако това бъде счетено за необходимо. Позоваването или използването на данни от сайта на „Нотариална кантора Нотариус Сн. Стоянова № 107" означава пълно съгласие с горепосоченото освобождаване от отговорност.

 

В допълнение, Нотариална кантора 107, Нотариус Стоянова, не поема юридическа отговорност за точността, пълнотата или полезността на информация, продукт или процес, предоставени тук, и не твърди, че употребата на тази информация, продукт или процес няма да наруши правата на личността.


Защита на личната информация и сигурността

За целите на управлението на сайта се събира информация за статистически цели.

 

www.notaric.net използва софтуерни програми за създаването на кратка статистика, за да се прецени коя информация е повече или по-малко интересна или за да се идентифицират работата на системата или проблемните зони. Информацията, събирана за Вашето посещение на уеб-сайта е следната: името на интернет-домейна, чрез който влизате в уеб-сайта на Нотариалната кантораа и датата и времето на посещение на сайта. Ако сте избрали да ни предоставите лична информация чрез електронна поща, ние я използваме само за да отговорим на вашето електронно съобщение, съгласно изискванията на чл. 16 от Закона за електроното управление (Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г. - в сила от 13.06.2008 г.).

 

Заради сигурността на сайта и за да сме сигурни, че услугата е достъпна за всички потребители, Нотариална кантора 107 използва софтуерни програми, за да наблюдава трафика в мрежата и да разпознава незаконни опити за въвеждане или промяна на информация или за причиняване на щети в съответствие с изискванията на чл.54 и чл. 55 от Закона за електроното управление (Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г. - в сила от 13.06.2008 г.)

 

С изключение на гореспоменатите цели, не се правят други опити за идентифициране на лицата.

СПРАВКА с НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС на РБ

Чл. 319б. (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който без разрешение на лицето, което администрира или ползва компютърна система, добави, промени, изтрие или унищожи компютърна програма или компютърни данни, в немаловажни случаи, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до две хиляди лева.

 

(2) Ако с деянието по ал. 1 са причинени значителни вреди или са настъпили други тежки последици, наказанието е лишаване от свобода до две години и глоба до три хиляди лева.

 

(3) Ако деянието по ал. 1 е извършено с цел имотна облага, наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба до пет хиляди лева.

 

Чл. 319в. (1) (Доп., ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който извърши деяние по чл. 319б по отношение на данни, които се дават по силата на закон, по електронен път или на магнитен, електронен, оптичен или друг носител, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба до три хиляди лева.

 

(2) Ако деянието по ал. 1 е с цел да се осуети изпълнение на задължение, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.

 

Чл. 319г. (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който въведе компютърен вирус в компютърна система или компютърна мрежа, се наказва с глоба до три хиляди лева.

 

(2) (Нова, ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който въведе друга компютърна програма, която е предназначена за нарушаване на дейността на компютърна система или компютърна мрежа или за узнаване, заличаване, изтриване, изменение или копиране на компютърни данни без разрешение, когато такова се изисква, доколкото извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

 

(3) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Ако от деянието по ал. 1 и 2 са настъпили значителни вреди или е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.


Подписи:
/п/ Администрацията на сайта
/п/ пом.-нотариус Кирил Стоянов